Sociálně terapeutické dílny

1. Poskytovatel

Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré

2. Místo poskytované sociální služby

Bystré, náměstí Na podkově 6, 569 92 Bystré

Pro službu jsou pronajaty prostory v pravé části budovy čp. 6. Dílna je snadno dostupná prostředky osobní dopravy i prostředky hromadné dopravy (zastávka autobusu 200m). U budovy je parkoviště.

3. Druh poskytované sociální služby

Sociálně terapeutické dílny § 67 zák. 108/2006 Sb. (dále jen STD)

4. Cílová skupina klientů

 • Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením, kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.

5. Věk klientů

V STD je poskytovaná služba klientům od 18 do 68 let.

6. Provozní doba

Služba je poskytována celoročně každý pracovní den od 8:00 do 15:00.

7. Kapacita služby

Kapacita služby je 15 klientů v jeden den.

8. Jak je možné se seznámit se službou, popřípadě se stát klientem služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny (dále jen služba STD)

Informace o službě STD můžete získat z:

 • Informačního letáku
 • www.dnzbystre.cz
 • informace podané na základě telefonní dotazů (468001137, 468001139)
 • osobní návštěvou

V případě zájmu o službu je s žadatelem dohodnuta osobní schůzka. Zájemce o službu si může přizvat osobu blízkou, v případě omezení svéprávnosti je účastníkem jednání také osoba zastupující (zástupce, opatrovník)

Na této schůzce se zájemce seznámí s prostředím, ve kterém služba probíhá, s pracovníky v sociálních službách a s přítomnými klienty. Je vyzván, aby přednesl svá očekávání, přání a cíle, které mu čerpání služby může pomoci naplňovat (tyto informace jsou později využívány při plánování průběhu sociální služby s klientem, stanovení jeho individuálního plánu a osobního cíle). V případě, že se ztotožňují s posláním a cíli služby STD zájemce vyplní Žádost o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovnice provede z tohoto setkání zápis – jednání se zájemcem o službě.

S oběma dokumenty seznámí členy přijímací komise, která rozhodne o přijetí či nepřijetí žádosti.

V případě volného místa je s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby, v případě naplněné kapacity je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Sociální pracovnice žadatele informuje o možnosti zahájení poskytované sociální služby v případě, že se kapacita uvolní.

STD může odmítnout zájemce

 • Zájemce žádá jinou službu (pro jinou cílovou skupinu s jiným programem)
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádá
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

9. Průběh vlastní služby

Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

 

V STD má klient možnost upevňovat pracovní a sociální dovednosti při práci na výrobě:

 • Keramiky (figurální a jiná drobná keramika, keramika litá do forem)
 • Koberců a sedáků na kolíkovém stavu z různobarevné zbytkové příze
 • Košíků, táců, květináčů apod. z pedigu
 • Ručního papíru, papírových kostek a dalších výrobků z barevných kartonů, barevných a
 • ozdobných papírů (tašky, zápichy do květináčů) 
 • Parafinových svíček
 • Glycerinových mýdel
 • Vařeček, podložek pod hrnek, domečků pro hmyz, krmítek pro ptáky apod.

Hlavní činnosti služby STD jsou:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

je realizována dle individuálních potřeb klienta;

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

V rámci těchto činností se snažíme o naplnění těchto cílů:                                                                

 • Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností jak v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků ta v oblasti sociálních a komunikačních dovedností
 • Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)

 

Zásady pro dosahování stanovených cílů

 • Individuální přístup ke klientovi

                Ke klientovi přistupujeme individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností,            s respektováním jeho lidské důstojnosti

 • Zapojování klienta do spolurozhodování

                Posilování sebevědomí a sebeurčení klientů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a       názory, dokázali se sami rozhodovat.

10. Úhrada služby

 Služby sociálně terapeutických dílen jsou klientům poskytovány zcela bezplatně. Je možné odebírat obědy, které jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

11. Kdy a za jakých podmínek lze sociální službu v STD ukončit                              

Službu lze ukončit na základě ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby.

1.     Klient může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou poskytovateli služeb. Výpověď je účinná dnem, který následuje po přijetí výpovědi poskytovatelem.

2.      Ze strany poskytovatele může být smlouva ukončena dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

         Jestliže klient opakovaně porušuje provozní řád STD a pracovníkům STD se nepodaří sjednat nápravu běžnými výchovnými postupy, užije poskytovatel tato opatření:

a) písemné napomenutí vedoucího služby STD

b) v případě opakovaného písemného napomenutí klienta vedoucím služby v rozmezí tří po sobě jdoucích měsíců je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu.

c) v případě závažného porušení provozního řádu klientem je poskytovatel oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou účinností k datu doručení.

Výpověď je účinná dnem, který následuje po přijetí výpovědi klientem.

Za závažné porušení provozního řádu STD je považováno takovéto jednání:

 • Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky klienta vůči ostatním klientům nebo pracovníkům STD
 • Šikana (fyzické i psychické omezování či týrání jedince)
 • Projevy rasové a náboženské nesnášenlivosti
 • Jednání naplňující skutkovou podstatu trestního činu (krádež, vandalismus..)

3.   Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud klient nenastoupí bez udání důvodu do 5 pracovních dnů od sjednaného data nástupu.

12. Materiální a technické zajištění služby STD

Zaměstnanci STD mají k dispozici PC a telefon.

Klienti i pracovníci mají k dispozici šatnu, v níž má každý uzamykatelnou skříňku k uložení osobních věcí.

Vybavení a prostorové uspořádání odpovídá poskytovaným službám a specifickým potřebám lidí se zdravotním postižením a obsahuje vše potřebné pro efektivní využití pracovní terapie při práci s pedigem, parafínem, výrobě ručního papíru, výrobě mýdel, keramiky, textilních výrobků a výrobků ze dřeva.

                                 

                        

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí
24.9.2017

Prezentace výrobků STD na Krajských dožínkách na zámku v Pardubicích

Zobraz celý kalendář
Fotogalerie

Co se u nás děje v obrazech ...

     

Zřizovatel

  Pardubický kraj

  Komenského nám.

  532 11  Pardubice

www.pardubickykraj.cz