Domov na zámku Bystré uzavírá s klientem písemnou smlouvu o poskytování sociální služby.

 • S návrhem smlouvy je žadatel o sociální službu seznámen již v průběhu jednání se zájemcem o sociální službu.
 • Návrh smlouvy zpracovávají sociální pracovnice.
 • Sociální pracovnice s žadatelem domlouvají termín možného uzavření návrhu smlouvy.
 • Smlouva je platná pokud se obě strany dohodnou na jejím celkovém znění a toto stvrdí svými podpisy.
 • Každá změna smlouvy je řešena písemným dodatkem.

Zde pro Vás uvádíme doporučený seznam dokumentů a osobních věcí, které budete při nástupu do domova potřebovat:

 • rodný list, popřípadě kopii
 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • průkaz mimořádných výhod, pokud byl vydán
 • výměr invalidního důchodu
 • rozhodnutí o výši příspěvku na péči
 • rozsudek o omezení svéprávnosti – pokud byl vydán
 • listina o ustanovení opatrovníka – pokud byl ustanoven
 • doklad o školní docházce
 • výpis ze zdravotní dokumentace
 • léky alespoň na 3 dny- pokud jsou indikovány
 • zdravotní a očkovací průkaz
 • oblečení, věci osobní potřeby