Výchovné a vzdělávací činnosti

Vzdělávání dětí i dospělých, spolupráce se školami a dalšími subjekty

  • Večerní škola

Pro obyvatele Domova probíhá každodenně v odpoledních hodinách. Jde o neformální vzdělávání. Do večerní školy dochází lidé, kteří mají zájem si opakovat, upevňovat a prohlubovat své znalosti, osvojují si základy trivia, práci s počítačem a další znalosti a dovednosti dle jejich individuálních možností a potřeb.

  • Speciální základní škola

Speciální základní škola zajišťuje povinnou školní docházku dětem a mladistvým do 26 let. Škola umožňuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem tohoto vzdělávání je vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní snazší začlenění a uplatnění ve společenském životě.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Probíhají každodenně v dopoledních hodinách individuálně, nebo v menších skupinách dle aktuálních potřeb a zájmů našich obyvatel. Jedná se nácvik orientace ve městě a okolí domova, sebeobslužné činnosti nebo zvládání činností spojených s každodenním životem. Patří sem také sportovní aktivity ( tenis, florbal, fotbal, přehazovaná, …), hudební, dramatický kroužek a návštěva společenských akcí v Bystrém a okolí.

  • Základní umělecká škola

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zde zajištěno formou individuální i skupinové integrace žáků do oborů a skupin. Pohyb po budově žákům umožňuje speciální kompenzační pomůcka- schodolez, s níž mohou za pomoci druhé osoby zdolávat schody.

  • Mateřská škola a Základní škola Bystré

V rámci integrace pořádá DNZ ve spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou Bystré společné akce jako je např. Abilympiáda nebo zámecké slavnosti, setkávání na divadelních představeních, účast dětí ZŠ na vánočním vystoupení obyvatel DNZ. V rámci rozvoje zájmů jsou pro ně připraveny další činnosti - pletení košíků, nebo práce v keramické dílně. Zde se setkávají naši obyvatelé, děti ze Školního klubu ZŠ a děti MŠ Bystré.

  • Město Bystré

Ve spolupráci s městem máme možnost navštěvovat přednášky, besedy a divadelní představení pořádané v Multifunkčním domě Bystré, v této budově často využíváme i místní lidovou knihovnu a informační centrumNavštěvujeme také bysterské hasiče, kteří nám o své práci vždy ochotně popovídají.

  • Město Polička

V Centru Bohuslava Martinů jsou během roku připraveny velmi zajímavé a poučné výstavy.

  • Spolupráce s partnerské domovy

-,,Život je jen náhoda“ - jde o přehlídku hudebních, tanečních a dramatických vystoupení, každoročně se účastní také Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky z Anenské Studánky, Domov na hradě Rychmburk a Oblastní charita Polička.

-Sportovní hry přátel- před prázdninami se setkáváme s partnerskými domovy při přehazované, boccii, stolním tenise, přizpůsobených sportech a fotbale.

Integrační turnaje- během roku pořádáme pro naše partnery a širokou veřejnost turnaje ve stolním tenise a florbalu.