Hodnocení naplňování cílů sociální služby STD za rok 2019

 Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje službu Sociálně terapeutické dílny již pátým rokem. Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

Služba vždy operativně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku – např. v období školních prázdnin využívá tuto možnost studentka Speciální základní školy. Její další výhodou je i široké věkové rozpětí cílové skupiny klientů, takže zde najdou uplatnění mladí dospělí i lidé v seniorském věku.

Službu STD využívalo v roce 2019 celkem 19 klientů, 11 klientů z Chráněného bydlení DNZ, 5 klientů, kteří bydlí v bytech a využívají i službu Podpora samostatného bydlení, 2 klienti docházeli z rodiny. Jeden klient, který využívá službu DOZP, měl velkou touhu pracovat v STD, a protože splnil kritéria pro přijetí do služby, začal ji od února 2019 využívat.

Věkový průměr klientů je 48 roků, 83 % klientů jsou muži a 17 % ženy.

Služba je pravidelně otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin. Mimořádně je možné využívat službu i v jiný čas, a to zejména při plánované účasti klientů na společenských akcích, prodejních trzích, atd.

Pro provoz  sociálně terapeutických dílen využívá naše organizace pronajaté prostory v domě na adrese Náměstí Na Podkově 6 v Bystrém. Objekt je dostatečně prostorný a nabízí tak dobré zázemí pro provoz keramické a šicí dílny, dále dílny na výrobu svíček, ručního papíru a papírových kostek. Součástí dílen je i malá prodejna výrobků.

Při práci v dílnách jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se jim věnují, individuálně nebo ve skupině, a podporují je jak v pracovních činnostech, které jsou primárním cílem služby, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech.

Klienti si dle svých schopností a dovedností společně se svým klíčovým pracovníkem plánují, ve které dílně budou pracovat a co bude jejich náplní práce.

Každý z pracovníků se specializuje na práci v určité dílně, ale v případě potřeby se vzájemně zastupují.

 Hodnocení naplňování cílů sociální služby

Cíl: Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobku

Při práci na ručně vyráběných výrobcích jsou klienti a pracovníci kolegy, kteří velmi úzce spolupracují. Téměř každý výrobek je výsledkem spolupráce více osob.

Výrobky z STD se velmi dobře prosadily na trhu, jsou nezvyklé, originální a tak říkajíc „na míru“. Pravidelní zákazníci, kteří právě tento aspekt vyhledávají, zadali klientům v uplynulém období několik zakázek, které se podařilo vždy úspěšně splnit. Klienti vyráběli na objednávku svíčky ve tvaru srdce a vánočního stromku, kuchyňské chňapky, tašky s výšivkou Stromu rodáků, háčkované stojánky na tužky a další krásné výrobky.    

Většina klientů vnímá práci v STD velmi vážně, při práci jsou pečliví a vytrvalí, mají radost z odvedené práce. Každé zvládnutí dané činnosti, líbivý výrobek nebo zásluha na společném úkolu je pro ně zároveň motivací k další práci.

Cíl: Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků

Pracovníci jsou si ze svých zkušeností vědomi, že s vyšším věkem klientů se může začít snižovat jejich schopnost zvládat běžnou péči o sebe sama. I když tito lidé využívají kromě služby STD i jinou sociální službu, která se podporou v oblasti hygieny také zabývá, je důležité, aby obě služby na sebe navazovaly.

Pracovníci se proto zaměřili na pravidelnou podporu klientů, se kterými se na ní dohodli v rámci individuálního plánování. Pracovali zejména na upevňování hygienických návyků, dále s klienty hovořili o vhodnosti a čistotě oděvů a obuvi, úpravě zevnějšku apod.

 

Cíl: Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity

Pracovníci připravili pro klienty pestrou nabídku aktivit mimo dílny, jednalo se například o návštěvy kulturních a společenských akcí, exkurze atd. Společně pak buď individuálně, nebo při hodnotících schůzkách vybírali, jakých akcí se zúčastní.

Všechny uskutečněné aktivity se klientům líbily, jmenujme například návštěvu místní pekárny v AGRO Vysočina Bystré, Majáles v Poličce, výstavu v Základní umělecké škole v Bystrém, divadelní představení, koncerty a další akce, kterých se klienti zúčastnili společně.

Pak je však další skupina akcí, kterých se klienti s pracovníky zúčastnili individuálně dle jejich zájmu, což jsou zejména různé prodejní akce výrobků z dílen v Bystrém i v okolí.

Ke splnění tohoto cíle došlo v plné míře, zpestření běžného stereotypu přineslo klientům motivaci k další práci a přiblížilo je ke komunitě. Měli možnost uvědomit si například to, že do práce (do dílen) mohou docházet v pracovním oblečení, avšak při návštěvách společenských akcí je vhodný jiný oděv, nebo že zaměstnání na otevřeném trhu práce je sice náročné, ale ne nereálné.

Našim cílem bude v tomto trendu nadále pokračovat, pracovníci budou v dalším období s klienty pravidelně hledat nové nápady na zpestření všedních dní.

Další cíle:

  • Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností
  • Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných výrobků ze dřeva a další činnosti
  • Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)
  • Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků)
  • Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora při spolupráci s ostatními subjekty

Všechny tyto cíle splňuje služba dlouhodobě, v současnosti už je nelze brát jako skutečné cíle, ale spíše jakou součást poslání služby. Znovu by se staly aktuálními pro nově příchozí klienty STD.