Hodnocení cílů služby SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY při DNZ BYSTRÉ za rok 2020

Základní informace

Pod záštitou organizace Domov na zámku Bystré, je již šestým rokem v provozu ambulantní služba Sociálně terapeutické dílny (dále STD), jejíž posláním je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním a kombinovaným postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

Provoz sociálně terapeutických dílen je realizován celoročně každý pracovní den, vždy od 8 do 15 hodin v pronajatých prostorách domu, na adrese Náměstí Na Podkově čp.6 v centru města Bystrého. Objekt je prostorný a nabízí dobré zázemí pro provoz dílen, v níž se lidé mohou dle svých dovedností realizovat a aktivně se podílet na výrobcích z textilu, keramiky, pedigu, ale také při výrobě svíček, ručního papíru a papírových kostek. V dolní části budovy se nacházejí šatny klientů a pracovníků. Součástí dílen je malá prodejna, ve které mají zákazníci možnost prohlédnout si rozmanitý sortiment a současně si výrobek přímo zakoupit.

V průběhu roku 2020 byla navýšena kapacita z původního počtu 17 míst v dílnách na 20 osob v danou chvíli. Z 90 % byla tato kapacita využita.

Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku. Pracovní uplatnění zde najdou lidé od 18-ti do 65-ti let věku.

Prostory dílen jsou rozděleny podle druhu činností, aktivit a výkonu práce. V každé z dílen je klientům k dispozici pracovník, který se jim věnuje a podporuje je, jak v pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech. Každá dílna je vybavená a přizpůsobená k výrobě určitých výrobků.

Službu STD v roce 2020 využívalo celkem 23 osob, nejen z pobytových služeb DOZP, CHB a PSB, ale také zájemci o pracovní aktivitu přímo z rodiny.

 

Hodnocení naplňování cílů sociální služby

1. Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobku

V STD jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se specializují na práci v jednotlivých dílnách a v případě potřeby se vzájemně zastupují. Tento personál reaguje na individuální potřeby a dovednosti klientů a při pracovním procesu se jim věnuje jak individuálně, tak i ve skupině. Podpora je zaměřena zejména na pracovní dovednosti, které jsou primárním cílem služby a dále pak na naplňování potřeb a zájmů klientů.

Pravidelnou, opakující se činností se klienti v jednotlivých pracovních úkonech postupně zdokonalují a výsledná práce – výrobek, který je nabídnut k prodeji – je pro každého z nich významným motivačním prvkem. Klienti, kteří do dílen docházejí, přistupují k práci zodpovědně, o čemž svědčí skutečnost, že výrobky z STD se díky své originalitě velmi dobře prosadily na prodejním trhu a zákazníci o ně mají zájem. Zaznamenali jsme i situace, kdy si zákazník nechal v STD zhotovit výrobek na zakázku dle svých požadavků.

Každý klient má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvuje. Samostatně nebo s podporou pracovníka si vede docházkový list, kam si zaznamenává svoji přítomnost v dílně. Téměř všichni klienti už si osvojili pracovní návyky a dovednosti, naučili se pravidelně a včas docházet do práce, dodržovat pracovní dobu, připravovat si a uklízet svůj pracovní prostor.

2. Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků

Pracovníci vnímají realitu a uvědomují si, že s vyšším věkem a mentálním handicapem klientů se může začít snižovat jejich schopnost zvládat běžnou péči o sebe sama. Pracovníci STD vedou klienty k uvědomění si vlastního vzhledu a aktivně v této oblasti spolupracují jak s rodinami, tak i s ostatními pracovníky jiných sociálních služeb – DOZP, CHB a PSB, které klienti využívají.

Tuto oblast pojednává i zpracovaný individuální plán klienta.

3. Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity

Tento cíl se v průběhu roku 2020 nedařilo naplňovat a realizovat dle představ a přání klientů, tak jako v předchozích letech. Vše plně souviselo s aktuální situací v celé ČR, kdy se rozšiřovala virová nákaza Covid –19 a v souvislosti s ní byla vládou opakovaně vydávána opatření, jenž společenský život, z důvodu zajištění ochrany zdraví občanů, omezovala.

Vydaná opatření se vztahovala na celou společnost, včetně osob využívajících sociální a ambulantní služby, což bylo v naší službě plně respektováno. Od 22.10 2020 – 17.11.2020 byla STD uzavřena s ohledem na aktuální situaci ve společnosti.

 

Další cíle, např.: podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností, rozvoj v oblasti sociálních a komunikačních dovedností, podpora při získávání nových pracovních dovedností, jež by mohli uplatnit na volném trhu práce, nebo osvojení si návyků souvisejících s pracovní činností – pravidelná docházka, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost, atd., jsou naplňovány průběžně a v tuto chvíli mají spíše „charakter poslání“ služby STD.