Hodnocení naplňování cílů sociální služby STD za rok 2018

 1. Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje službu Sociálně terapeutické dílny od roku 2015. Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

Službu STD využívalo v roce 2018 celkem 19 klientů. Služba vždy operativně reaguje na potřeby klientů, kteří jí mohou využívat jak celoročně, tak i na kratší dobu v průběhu roku.

Do STD docházelo v roce 2018 celkem 11 klientů z Chráněného bydlení DNZ, 6 klientů, kteří bydlí v bytech a využívají i službu Podpora samostatného bydlení, a 3 klienti docházeli do STD z rodin. Věkový průměr klientů je 44 roků, 80% klientů jsou muži a 20 % ženy.

Služba je pravidelně otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin. Mimořádně je možné využívat službu i v jiný čas, a to zejména při plánované účasti klientů na společenských akcích, prodejních trzích, atd.

Sociálně terapeutické dílny se nacházejí stále v domě na adrese náměstí Na Podkově 6, kde využívají část prostor ve dvou podlažích. V dolní části jsou šatny klientů a pracovníků a dále prostorná keramická dílna a menší dílny na výrobu ručního papíru a výrobků ze dřeva. Horní část se skládá ze dvou dílen, šicí a svíčkové a nachází se zde i prodejna výrobků.

Při práci v dílnách jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se jim věnují a podporují je jak v pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech. Klienti si dle svých zájmů a dovedností společně se svým klíčovým pracovníkem plánují, ve které dílně budou pracovat. Každý z pracovníků se specializuje na práci v určité dílně, ale v případě potřeby se vzájemně zastupují.

Naplňování cílů služby = naplňování osobních potřeb a plánů klientů.

2. Vlastní hodnocení cílů

Cíl: Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.

Klienti, kteří využívají službu dlouhodobě, už jistou manuální zručnost nabyli a pracovníci je podporovali pouze v dalším rozvoji.

Jednalo se zejména o práci:

 • s keramickou hlínou formou modelování, válcování, využívání razítek, práce s glazurou, atd.
 • s textilem, ruční šití, vyšívání, kreslení na textil, stříhání
 • s parafinem, napínání knotů, zalévání forem, vyndávání svíček
 • pletení z pedigu, trhání papíru

Dva noví klienti, kteří zahájili docházku v roce 2018, se museli nejdříve se všemi činnostmi seznámit a svoji zručnost teprve začali poznávat a rozvíjet. Úkolem pracovníků bylo, aby pro tyto klienty společně našli nejvhodnější pracovní činnost a tím je motivovali k dalšímu zdokonalování se v práci.

Nedílnou součástí působení v STD je i respekt k ostatním, spolupráce a dobré vzájemné vztahy mezi klienty. Pracovníci mají v tomto směru důležitou roli, stávají se mediátory při řešení sporů mezi klienty, vedou je k pozitivnímu myšlení a nekonfliktnímu způsobu spolupráce. Noví klienti, kteří nastoupili do služby v průběhu roku, neměli díky vstřícnému přístupu pracovníků i ostatních klientů problém se začleněním do kolektivu.

Cíl: Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných výrobků ze dřeva a další činnosti. (Podpora při rozhodování, v čem se chce klient nově rozvíjet a jakou činnost chce trénovat. Motivace k práci nabízením nových činností, podpora v seberealizaci, aby se klient cítil užitečný a potřebný).

Nové činnosti jsou vždy vítanou změnou a novým impulsem pro práci. Klienti se nejdříve seznámili s novými pomůckami, pracovníci je vedli k aktivní spolupráci při nácviku a také společně plánovali, kdo se bude jaké činnosti věnovat.

 • Šití na elektronickém šicím stroji: Činnost si vyzkoušeli tři klienti, kteří projevili o šití zájem. Bohužel se jim práce nedařila tak, aby měl výsledný produkt potřebnou kvalitu a ani je práce neuspokojila. Jeden klient nemohl dále šít z důvodu záchvatovitého onemocnění. Další klientka, která se učila šít na stroji, se zaučila na ruční vyšívání, které jí více baví. Zatím jediný výrobek, který zvládne jeden z klientů s podporou pracovníka ušít, je dárkový sáček z balicího papíru.
 • Výroba ručního papíru formou recyklace: Klienti pracují na celém procesu výroby, zapojí se i ti, kteří jinou náročnější práci nezvládají, protože kromě samotného čerpání papíroviny, se výroba ručního papíru skládá z velmi triviálních úkonů (trhání nebo skartování papíru a stříhání bavlněné látky). Čerpání papíroviny provádějí klienti s podporou pracovníka, práce je pro ně zajímavá a baví je. Součástí procesu výroby papíru, do které se klienti také zapojují, je i příprava pomůcek.
 • Výroba keramiky probíhá doposud pouze modelováním, hrnčířský kruh nebyl zatím využitý.
 • Výroba ze dřeva: Klienti se učili opracovat připravený polotovar, obrousit a začistit. Činnosti se věnují nepravidelně, výrobky ze dřeva slouží převážně jako součást dalších výrobků (dna ke košíkům, drobné dekorace)

 

Cíl: Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost).

Klienti dlouhodobě docházející do STD si už velmi dobře zažili základní pracovní návyky. Do dílen docházejí podle toho, jakou mají sjednanou dobu ve smlouvě a v individuálním plánu. V STD si vedou docházkové listy, kam si zaznamenávají svoji přítomnost v dílně. Noví klienti si vedli docházkové listy s podporou pracovníků.

Pro jednoho z klientů, který docházel do STD z rodiny, bylo nastavení pravidel STD nevyhovující. Byl v takovém zdravotním stavu, že nedokázal respektovat pravidla pravidelného docházení, vytrvalosti a zodpovědnosti, proto službu ukončil.

Většina klientů vnímá práci v STD velmi vážně, při práci jsou pečliví a vytrvalí, mají radost z odvedené práce. Každý úspěch – zvládnutí nové činnosti, líbivý výrobek, zásluha na společném úkolu – je pro ně zároveň motivací k další práci.

Někteří klienti preferují jednu činnost, kterou zvládají velmi dobře a nemají zájem učit se cokoliv jiného. Pro jiné je přínosné střídání činností ve všech dílnách tak, aby je práce stále bavila a nebyla jednotvárná.

Tento cíl lze považovat pro klienty, kteří navštěvují STD dlouhodobě, za naplněný. Nadále bude aktuální pouze v případě, že by do služby přicházeli noví klienti.

 

Cíl: Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků).

STD a zejména prodejna výrobků se stala v Bystrém plnohodnotnou službou pro veřejnost. Klienti společně s pracovníky denně prodávají svoje výrobky, doplňují a obměňují sortiment podle aktuálního období (svátek sv. Valentýna, Velikonoce, podzimní a vánoční dekorace, atd.), společně se snaží vytvářet příjemnou atmosféru.

I v uplynulém roce nabízeli a prodávali svoje výrobky na různých  regionálních prodejních akcích, jarmarcích a trzích. Své výrobky nabízeli například na Jarním a Vánočním trhu v Bystrém, na festivalu Polička 555, na akcích pořádaných Pardubickým krajem, Tylovým domem v Poličce, atd.

V průběhu roku měli také možnost společně navštívit spoustu společenských akcí: koncerty a divadlo Základní umělecké školy v Bystrém, výstavu Bystré v 1. Světové válce, výstavu Známé i neznámé podoby Radka Pilaře v Poličce. V říjnu byli klienti na exkurzi v ruční papírně ve Velkých Losinách.

Informace o činnosti Sociálně terapeutických dílen DNZ Bystré jsou k dispozici na webových stránkách Domova, jsou zde i aktuální informace o dění ve službě, fotografie a kontakty na pracovníky.

 

Cíl: Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora při spolupráci s ostatními subjekty.

Všechny pracovní činnosti a celá koncepce práce STD vedou naše klienty k získání potřebných dovedností a kompetencí k uplatnění na trhu práce.

Služba STD aktivně spolupracuje se službami Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení. Tyto služby mají dlouhodobě navázanou spolupráci s o.p.s. Rytmus, která zajišťuje službu Podporované zaměstnávání.

V uplynulém roce nastoupili dva klienti do zaměstnání prostřednictvím o.p.s. Rytmus. Jeden klient přešel do Sociálně terapeutických dílen Oblastní charity Polička, se kterou DNZ také úzce spolupracuje.

Na druhou stranu však došlo i k situaci, kdy bývalý klient STD musel ze zdravotních důvodů odejít z nového zaměstnání, opět se obrátil na STD a znovu začal využívat naši službu.

 

Cíle, které jsme si ve službě Sociálně terapeutické dílny stanovili na začátku jejího provozu a na začátku roku 2018, budou v roce 2019 aktuální pouze pro nově příchozí klienty.

Nové cíle, kterých se budeme snažit prostřednictvím naší služby dosáhnout v roce 2019 a které jsou zaměřené zejména na klienty, kteří do STD dochází dlouhodobě, jsou:

 • Podpora při rozvoji a posílení schopnosti zvládnout opakovanou pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobku (STD má možnost vyrábět různé zboží na zakázku, tudíž je žádoucí, aby klient zvládl vyrobit daný výrobek dle stanoveného zadání a ve vícekusových  sériích).
 • Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků (s vyšším věkem klientů se může začít snižovat jejich schopnost zvládat tyto úkony).
 • Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity (služba se bude více zaměřovat i na podporu při aktivitách mimo dílnu – návštěvy výstav, společenských akcí, cestování, exkurze ve výrobních firmách, atd.).