Hodnocení naplňování cílů sociální služby STD za rok 2017

 1. Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje službu Sociálně terapeutické dílny již tři roky. Posláním služby je podporovat klienty k rozvoji a růstu samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti a osvojení, zdokonalení a zachování základních pracovních návyků a sociálních dovedností.  Službu STD využívalo v roce 2017 celkem 18 klientů, z nichž někteří ukončili smlouvu v průběhu roku a někteří naopak začali službu využívat.

Službu STD využívají jak klienti jiných služeb poskytovaných DNZ, tak mladí dospělí lidé z Bystrého a okolí, kterým se z důvodu zdravotního omezení nepodařilo najít uplatnění na volném trhu práce.

Služba Sociálně terapeutické dílny byla v letošním roce zapojena do projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, Operační program Zaměstnanost. Kapacita služby byla z důvodu velkého zájmu o její poskytování navýšena na 15 osob v jeden okamžik.

Služba sociálně terapeutické dílny je pravidelně otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin.

 V STD se společně setkávají a pracují ženy i muži, věkový průměr je 42 roků, věkové rozpětí je 21 až 65 let. Z toho je zřejmé, že i klienti ve vyšším věku mají zájem smysluplně využívat svůj volný čas a pracovat v dílnách.

Prostor STD je rozdělen na více částí. Ve třech dílnách se klienti věnují pracovním činnostem, každá z dílen je vybavená a přizpůsobená k výrobě určitých výrobků. Ve veřejně přístupném prostoru – v obchodě klienti prezentují a prodávají některé svoje výrobky.

Při práci v dílnách jsou klientům k dispozici pracovníci, kteří se jim věnují a podporují je jak v pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech.

 

2. Vlastní hodnocení cílů

a) Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností

Převážná většina klientů navštěvuje STD od zahájení činnosti, práci v dílnách už dobře znají, někteří se již naučili pracovat téměř samostatně. V letošním roce se klienti začali naplno věnovat nové činnosti, a to výrobě z textilu. Naučili se pracovat se střihem, látkou a pomůckami, které jsou při šití potřebné. Nová činnost je velmi zaujala, podílejí se s velkým nadšením na výrobě kuchyňských chňapek, sáčků na bylinky a dalších drobností a dekorací do domácnosti.

Dalšími pracovními činnostmi, kterým se klienti věnovali, jsou i nadále: výroba svíček, mýdel, keramiky, pletení z pedigu, výroba z papíru a ze dřeva. Výrobky byly často tematické a vztahovaly se k určitému období v roce – velikonoční, adventní a vánoční dekorace, dárky k Valentýnu, ke Dni matek, atd. Nedílnou součástí výroby bylo i vkusné zabalení výrobku, jeho označení etiketou a vystavení v obchodě.

Ne všechny výrobky však mohly opustit dílnu jako prodejné. Někdy se stalo, že vyrobená věc nebyla natolik povedená, aby dále sloužila, proto byla recyklována, nebo musela být zlikvidována. I to je však důležitou součástí zdokonalování se v práci, hledání nejlepších pracovních postupů a zjištění optimální míry podpory klientů ze strany pracovníků. Pracovníci vedli tímto klienty k odpovědnosti za odvedenou práci.

Klienti v dílnách tvoří komunitu, ve které se cítí bezpečně. Případné neshody, či jiné nevhodné interakce vždy řeší s podporou pracovníků tak, aby byla zachována jejich osobní autonomie a v celém kolektivu pozitivní atmosféra. To je pro provoz celé dílny velmi důležité, klienti na spoustě výrobků spolupracují a jejich jednotlivé činnosti se vzájemně doplňují.

I v letošním roce klienti společně s pracovníky vyhledávali inspiraci pro nové výrobky na internetu, v časopisech, nebo na výstavních a prodejních akcích, kterých zúčastňovali.

V nadcházejícím období dojde k významnému rozšíření dílen, klienti budou mít možnost naučit se nové činnosti, budou se zaměřovat např. na práci na hrnčířském kruhu, výrobu ručního papíru, práci se dřevem a další činnosti. Důležité také bude, aby pracovníci klienty podporovali pouze do té míry, jakou právě potřebují a nevyráběli výrobek za klienty.

b) Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)

Každý klient má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvuje. Samostatně nebo s podporou pracovníka si vede docházkový list, kam si zaznamenává svoji přítomnost v dílně. Předem plánovanou nepřítomnost si vždy klient domlouval individuálně s pracovníkem. Téměř všichni klienti už si osvojili pracovní návyky a dovednosti, naučili se pravidelně a včas docházet do práce, dodržovat pracovní dobu, připravovat si a uklízet svůj pracovní prostor. I přes veškerou snahu pracovníků jsou mezi klienty výjimky, ke kterým bylo vždy nutno přistupovat s maximální mírou empatie a s ohledem na jejich zdravotní omezení, která jim znemožňují dodržování daných pravidel.

Pracovní tempo a náplň práce byla vždy přizpůsobena potřebám klientů, tak aby zvládli svěřený úkol co možná nejlépe. Pracovníci se zejména při nácviku nových činností intenzivně klientům věnovali, aby je motivovali k práci, aby klienti získali potřebnou jistotu při práci a aby je také daná činnost bavila.

Někteří klienti docházeli do dílen více méně proto, aby zde strávili čas ve skupině svých kamarádů a mohli si povídat s pracovníky a pracovní činnost odmítali. Pro ně bylo vždy důležité, aby se jim pracovníci věnovali individuálně a k činnosti je motivovali. Tento přístup budou pracovníci praktikovat i nadále.

Důležité skutečnosti týkající se osvojování pracovních návyků a celkovému přístupu k práci zpracovávali klíčoví pracovníci společně s klienty v jejich individuálních plánech. Individuální plán se v mnoha případech stal nástrojem, který byl nápomocen při zdokonalování se v jakékoliv oblasti. Pracovníci si mimo jiné všímají také toho, jak klienti vnímají svoji práci. Někteří se naučí jednu činnost a vykonávají ji dlouhodobě bez potíží a dobře. Pro jiné je nutno připravovat stále nové a nové činnosti tak, aby je práce stále bavila.

Pracovníci STD velmi často spolupracují s pracovníky CHB a PSB, předávají si potřebné informace o klientech, které vedou k dobrému fungování služby.

c) Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků)

V uplynulém roce se klienti zúčastňovali mnoha veřejných kulturních a společenských akcí. Sami nebo s podporou pracovníků si vyhledávali akce, kterých se chtěli zúčastnit jako diváci. Jmenujme například koncert žáků ZUŠ, Majáles v Poličce, vystoupení mažoretek a výstavy v Bystrém. Naopak na návštěvu dílen či společný workshop přišli do STD děti z Mateřské školy Kvítek v Bystré, žáci Speciální základní školy či klienti ze služby DOZP v DNZ.

Obchod s výrobky byl denně otevřen a klienti zde vystavovali a prodávali své jedinečné originální výrobky. Klienti v obchodě nejen doplňovali nové zboží, ale i vysvětlovali nebo prakticky ukazovali pracovní postupy, prováděli úklid a další činnosti spojené s chodem prodejny. Ve třetím roce své existence si už obchod našel své stálé zákazníky, kteří cíleně vyhledávali naše zboží.

Ani v letošním roce nebyli klienti dílen ochuzeni o prezentaci a prodej svých výrobků na různých regionálních prodejních akcích, jarmarcích a trzích. Své výrobky nabízeli například na jarním trhu na zámku v Pardubicích, na Jarním a Vánočním trhu v Bystrém, na Dnech řemesel v Kunštátě a na akcích pořádaných Pardubickým krajem. Návštěvníky těchto akcí mohli klienti a pracovníci STD zaujmout předvedením autentické výroby, prezentací pracovního postupu, nebo také dílničkou pro děti.

Milou povinností pro klienty dílen byla v srpnu zakázka z Pardubického kraje na vyrobení svíček ve tvaru srdíčka pro oceněné dárce krve. Srdcové svíčky od té doby klienti vyrábějí i na běžný prodej.

Služba STD je prezentována na webových stránkách DNZ i na Facebooku, jsou zde zveřejněny fotografie z každodenního provozu dílen i některé výrobky. Veřejnost je o činnosti služby informována také prostřednictvím tisku, např. články v Bysterských novinách.

Na počátku adventu vyrobili klienti STD drobné dárky, které pak zástupci DNZ předali v organizacích sousedících s domem CHB v Poličce.

 

Akce v r. 2017:

9.4. – prezentace a prodej výrobků na akci Velikonoce na zámku v Pardubicích

9.4. – prezentace a prodej výrobků na jarním trhu v Bystrém

9.4. – Velikonoční inspirace v Tylově domě v Poličce

9.6. – prezentace prodej výrobků na Dni Pardubického kraje v Pardubicích

10.6. – Svátky řemesel v Kunštátě

19.8. – festival Polička 555

2.9.  – Zámecké slavnosti v DNZ

24.9. – Krajské dožínky na zámku v Pardubicích

2.12. – Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční trhy v Bystrém

6.12. – Adventní výstava na krajském úřadě v Pardubicích

9.12. – Vánoční trhy v DNZ

Další akce, kterých se klienti STD zúčastnili:

10.2. – návštěva ve Slunapu v Chrasti u Chrudimi – nákup materiálu do STD

30.3. – Přehlídka Život je jen náhoda v Poličce

27.6. – Přehlídka mažoretek

22.6. – Závěrečný koncert žáků ZUŠ

14.11. – Abilympiáda v DNZ

 

Vzhledem k tomu, že cílů služby STD bylo v uplynulém období téměř ve všech oblastech dosaženo, nebo si pracovníci nastavili postupy, jakými cíle naplňují, budou cíle služby STD pro rok 2018 rozšířeny o následující:

  1. Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných výrobků ze dřeva a další činnosti (Podpora při rozhodování, v čem se chce klient nově rozvíjet a jakou činnost chce trénovat. Motivace k práci nabízením nových činností, podpora v seberealizaci, aby se klient cítil užitečný a potřebný)

 

  1. Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora při spolupráci s ostatními subjekty.