Hodnocení cílů terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení – za rok 2017

Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba, kterou v průběhu roku 2017 využívalo 19 osob. Služba je poskytována v šesti pronajatých bytech v Bystrém a ve třech bytech v Poličce. Byty jsou pronajaté od soukromých osob. Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů a poskytuje jim podporu v oblastech, v níž nejsou úplně soběstační.

Cíle služby PSB:

Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným zásadním změnám v poskytování této sociální služby. Po celý rok byla kapacita této služby plně obsazena. Klienti mají byty z velké části vybaveny svým nábytkem – lůžko, šatní skříně, psací stoly, jídelní stoly a židle, apod., ale také základním vybavením domácnosti, jako jsou pračky, lednice, mikrovlnné trouby, televizory, počítače a další elektronika. Klienti si dle svých potřeb a přání, postupně byty dovybavují dalšími bytovými doplňky, kuchyňskými spotřebiči a elektronikou. Platby nájmů probíhají pravidelnými převody z účtu klientů.

Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)

Klienti v PSB se aktivně zapojují do všech každodenních činností, které souvisí s obstaráváním domácnosti. Podpora je jim poskytnuta dle jejich individuálních potřeb v různých dnech a časech.

Podpora klientům byla poskytována zejména v oblasti hospodaření s penězi, při nácviku výběru peněz z bankomatu a při odhadnutí částky na nákup potravin, věcí osobní spotřeby, oblečení atd.

V průběhu roku 2017 se podařilo zřídit u všech klientů vlastní osobní účty, které jim pomáhají spravovat opatrovníci a sociální pracovnice DNZ Bystré. Všem klientům PSB je průběžně poskytována podpora při sestavování vlastního finančního rozpočtu a s některými klienty je i nadále prováděn nácvik výběru peněz z bankomatu.

Při nákupu větších věcí, např. nábytek potřebují poradenství při výběru zboží a pomoc při zajištění dopravy zboží do bytu.

Klienti PSB jsou již samostatnější v oblasti zajištění stravy. Vlastní nákup potravin si obstarávají z větší části sami, při vyúčtování peněz stále potřebují pomoc pracovníků. Snídaně a večeře si klienti PSB už zvládnout připravit sami, obědy mají v pracovní dny zajištěny v zaměstnání nebo využívají možnosti dodavatelů. Klientům, kteří nemají obědy o víkendech zajištěny dodavatelsky, je v tyto dny poskytnuta podpora pracovníkem při nákupu surovin a přípravy teplé stravy.

Cílem při úklidu domácnosti je větší samostatnost klientů, což se v průběhu roku 2017 dařilo naplňovat. Klienti si z větší části úklid zajišťují sami, podpora jim byla poskytována při činnostech vyžadující zvýšenou opatrnost, např. při mytí oken, nebo při práci, která zpravidla není mužům blízká, jako je tepování koberců, praní záclon, apod. Opakovanými činnostmi, si v průběhu roku, osvojili dovednosti potřebné k běžnému životu – dovedou ovládat automatické pračky, sporáky, a jiné spotřebiče. Podpora pracovníků spočívá, dle individuálních potřeb klientů, např. v pomoci dokoupení pracích prostředků, poradenství jaký prací program vhodně zvolit k jednotlivému materiálu, apod. V bytových domech, kde není úklid společných prostor zajištěn úklidovou službou, se klienti PSB na této činnosti podílí společně s ostatními nájemníky, dle daných rozpisů.

Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)

Samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích, jako další cíl služby PSB, se dařilo v roce 2017 naplňovat postupně.

Klientům, kteří cestují veřejnou dopravou málo, a v některých situacích si nejsou jisti, například v rozpoznání správného autobusového spoje, neorientují se v čase nebo nedovedou číst v jízdních řádech, byla při jejich cestách za nákupy, zájmovými aktivitami nebo návštěvou známých, poskytnuta podpora pracovníků formou doprovodu. Klienti, kteří cestují do zaměstnání se osamostatnili natolik, že v průběhu roku 2017 již nepotřebovali doprovod pracovníka. Těmto klientům byla poskytnuta podpora při zřízení IREDO karet, které jim při cestování usnadňují platbu.

V průběhu roku 2017 byla klientům PSB, dle jejich potřeb, poskytnuta podpora při jednáních na úřadech, na MěÚ v Bystrém a v Poličce. U většiny klientů došlo k přihlášení k trvalému pobytu na adresách, kde bydlí. Podpora byla poskytnuta také při jednáních v bankách, na poště nebo na pobočce spořitelny při výběru peněz z bankomatu, apod. Podporu klientům poskytovali jak pracovnice přímé péče, sociální pracovnicemi nebo opatrovníci.

Klienti se v tomto roce již více osamostatnili ve svém rozhodování. Na HMS jsme často hovořili o možných rizicích a situacích, které se v běžném životě stávají, zejména v oblasti hospodaření s penězi. Jedná se o situace, při níž může např. dojít ke ztrátě peněz, okradení, o tzv. „výhodné nabídky“ operátorů přes mobilní telefony, nabídky zboží od podomních prodejců, sjednávání půjček, atd. V průběhu roku byly vytvořeny modelové situace, při kterých si klienti mohli vyzkoušet a ověřit, jak by v reálné rizikové situaci obstáli.

Samostatnost a rozhodnost se projevila také při volbě trávení volného času. Klienti v průběhu roku využili několika nabídek volnočasových aktivit zprostředkovaných sociální službou. Zapojili se do sportovních akcí, např.: do turnaje přátelství v Bystrém, do fotbalových turnajů v Bystrém a ve Zlíně, stolní tenis hráli v Hradci Králové a ve Dvoře Králové, užili si týdenní pobyt na Slovensku, navštívili Zámecké slavnosti, atd. Zaznamenali jsme však skutečnost, kdy v porovnání oproti předchozím rokům, si již sami více častěji vyhledávali nabídky akcí města Poličky a Bystrého a rozhodovali se, které z možných akcí zúčastní. V Bystrém 3 klienti přijali pozvání od členů místního hasičského sboru a zúčastnili se společenského plesu, na jaře se zapojili do akce „Ukliďme si město“, v létě několikrát divácky podpořili fotbalová utkání, zúčastnili se řezbářského sympozia, slavnostního otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, rozsvícení vánočního stromu, výstavy betlémů. V Poličce klienti využili možností návštěvy Majálesu, tradičního festivalu 555, se zájmem sledovali skaetbordové závody, navštívili přehlídku v Tylově domě „Život je jen náhoda“, zúčastnili se Pivních slavností, atd.

Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

V průběhu roku 2017 byla klientům PSB poskytnuta podpora v kontaktu s jejich rodinami a přáteli, dle jejich individuálních potřeb. V intenzivním kontaktu s rodinami je šest klientů. Tráví s nimi víkendy, dovolené a svátky během roku.

 Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Cílem v oblasti mezilidských a partnerských vztahů je sociální začlenění do společnosti. Tento cíl se daří postupně realizovat. Všichni klienti PSB bydlí v běžných zástavbách, docházejí do zaměstnání, využívají běžně dostupné služby a každodenně se setkávají se svými sousedy a známými. Přirozeným způsobem se zapojují do společnosti, čímž se vytvářejí a upevňují mezilidské vztahy. K postupnému začleňování se do komunity přispívá i skutečnost, že většině klientů se podařilo uplatnit se na volném trhu práce.

V roce 2017 z celkového počtu 19 klientů ve službě PSB  jich pracovalo 18.

Všichni klienti PSB, kteří pracují, mají se svými zaměstnavateli sjednané dohody o provedení práce nebo pracovní smlouvy. Klienti, kteří uplatnění na volném trhu práce doposud nezískali, nebo o ni nejeví zájem, docházejí do sociálně terapeutických dílen v Bystrém, nebo do AC dílen při oblastní charitě v Poličce. Při vyhledávání práce se nám osvědčila spolupráce se společností Rytmus Východní Čechy, která na základě požadavků klientů vyhledává pracovní možnosti v našem regionu.

V oblasti mezilidských a partnerských vztahů je klientům poskytována podpora dle jejich přání. Jeden klient požádal o pomoc při zajištění společné rekreace se svou přítelkyní. Jednomu klientovi byl zajištěn doprovod při cestování do míst, kde vyrůstal a má zde své vzpomínky z dětství. Dalším klientům byla průběžně poskytována podpora při kontaktu s rodinami a přáteli, zprostředkováním telefonických kontaktů. Dva klienti využili podporu svých klíčových pracovníků k překonání těžkých životních situací, se kterými se museli vypořádat. Partnerskému páru, který využívá službu PSB, byla poskytnuta podpora při společném vedení domácnosti.

Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Pracovníci byli v průběhu roku klientům nápomocni při řešení každodenních i mimořádných situací. V rámci individuálního plánování s klienty PSB identifikujeme a vyhodnocujeme nastalá i možná rizika, související s tímto typem komunitního bydlení. Podporou klientům, při zvládnutí krizových situací, byli individuální rozhovory, ale také řešení situací v týmu. Klienti služby PSB se pravidelně 1x měsíčně setkávají na hodnotících a monitorovacích setkáních, kde probíhají otevřené hovory o možných následcích a připomenutí preventivních opatřeních, aby se snížila míra rizika krizové situace. Zde mají klienti, pokud chtějí, možnost o svých problémech hovořit s ostatními.

V roce 2017 nastaly situace, jejichž řešení vyžadovalo specializovanou pomoc. Ve dvou případech bylo zapotřebí pomoci odborných specialistů zabývajících se otázkou léčby závislosti na návykových látkách a gamblerství, další dvě situace pomohla vyřešit Policie ČR, kdy se jednalo o situaci omezování osobní svobody a při další situaci o agresivní jednání klienta pod vlivem alkoholu.