Hodnocení naplnění cílů služby Podpora samostatného bydlení za rok 2020

 Základní informace:                                                                                                                  

Domov na zámku Bystré je poskytovatelem terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB). Služba je poskytována v lokalitách měst Bystré a Polička, a je určena pro cílovou skupinu osob starších 18-ti let, s lehkým mentálním nebo kombinovaným postižením.

Služba je poskytována celoročně, na základě sjednané smlouvy s klientem o poskytování sociální služby, jejíž součástí je nastavení individuální míry podpory v jednotlivých oblastech. Téměř po celý rok 2020 využilo službu celkem 17 mužů a 2 ženy, čímž byla plně vykryta kapacita této služby. Před koncem roku došlo u třech klientů k náhlému zhoršení jejich fyzického, psychického a zdravotního stavu, a služba PSB pro ně již byla nevyhovující. Po jejich odchodu z terénní služby a na základě zjištění, že personálně je služba velmi těžko zajistitelná, zejména v době, kdy se ve společnosti vyskytuje epidemie Covidu-19, byla zřizovateli předložena žádost o snížení celkové kapacity na 16 osob.

Vlastní vyhodnocení cílů:

1. Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

Tento cíl byl zcela naplněn. Klienti, kteří využívají službu PSB bydlí v nájemních bytech, pronajatých přímo od fyzických osob, nebo v bytech, jejichž vlastníkem je město Bystré či Polička. V roce 2020 využilo službu PSB celkem 19 osob – 11 z Bystrého a 8 z Poličky.

V průběhu roku byla služba poskytnuta mladé ženě, která se ocitla v komplikované životní situaci a požádala o dočasnou pomoc, dokud se nenajde vhodné řešení k zajištění podmínek pro její vlastní plnohodnotný život. Z tohoto důvodu bylo dočasně požádáno o navýšení kapacity této terénní služby z 18 na 19.

S podporou klíčového pracovníka se v průběhu roku podařilo naplnit cíl jednoho z mužů, který projevil zájem o změnu svého bydliště a z Bystrého se přestěhoval do městského bytu v Poličce. Město Polička je pro něj perspektivnější, nabízí mu více možností vlastní seberealizace v oblasti volnočasových aktivit a důležitým kritériem pro něj byla také skutečnost, že zde získal stálé zaměstnání.

Před koncem roku došlo u třech klientů k náhlému zhoršení jejich fyzického, psychického a zdravotního stavu, a služba PSB pro ně již byla nevyhovující. Na základě svých změněných potřeb si podali žádosti do jiných sociálních služeb, s intenzivnějším personálním zajištěním.

2. Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti

V roce 2020 byl tento cíl realizován průběžně. Klienti jsou podporováni v rozvoji praktických dovedností, při péči o domácnost je ve většině případů poskytováno spíše poradenství, či mírná pomoc. Kromě péče o domácnost se klienti starali o zajištění ostatních běžných záležitostí, které jsou nutné pro zajištění základních lidských potřeb, tzn., že nakupovali potraviny, podíleli se na přípravě teplých jídel, pečovali o své osobní věci a oděv, podíleli se na úklidech svých bytů i společných prostor k bytům náležících.

Nedílnou součástí bylo poskytnutí podpory v oblasti finanční gramotnosti a hospodaření s penězi. Pracovníci v této oblasti nejčastěji poskytovali podporu a poradenství při hospodaření s penězi, při přípravě jídla, nebo jeho zajištění a plateb dodavatelům. Při zhodnocení tohoto cíle je nutné uvést, že v této oblasti se několik klientů již velice osamostatnilo.

 

 3. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích

Také tento cíl byl v průběhu roku naplňován. Podpora byla poskytována dle individuálních potřeb klientů, v různých oblastech jejich života.

V oblasti pracovního uplatnění byla poskytnuta podpora muži, kterému se zhoršil zdravotní stav a na základě této skutečnosti změnil zaměstnání.

Podporu v oblasti péče o zdraví intenzivně využila klientka, jejíž zdravotní stav se zhoršil a v zajištění některých úkonů si již nebyla zcela jista. Tato klientka si za podpory sociálního pracovníka pořídila náramek přivolání pomoci, aby pracovníci této služby mohli pružně reagovat na její potřeby.

V průběhu roku využili podporu pracovníků v této oblasti i někteří další klienti PSB. Jednalo se nejčastěji o doprovod k odborným lékařům a na jimi doporučená vyšetření. Většině klientů stačilo pouze poradenství a své osobní záležitosti v oblasti péče o zdraví si zajistili samostatně.

Oblast stravování si většina klientů již řešila samostatně, podpora ze strany pracovníků spočívala v pomoci při přípravě teplé stravy o víkendech, kdy se klienti nemají možnost stravovat u zaměstnavatele, nebo nemají sjednanou službu u jiného dodavatele.

Ve všech výše uvedených oblastech byla intenzivně poskytována podpora klientce, která zažádala o dočasnou pomoc při řešení své nečekané životní situace. Tato žena využila podpory pracovníků také v oblasti osobní hygieny, doprovodu MHD či při úředních jednáních.

O trávení volného času si klienti terénní služby PSB rozhodovali zcela samostatně. Dle možností využívali nabídek kulturních, sportovních a dalších akcí v Bystrém, Poličce a v okolí. Ovšem v tomto roce byla vlivem rychle se šířící virové epidemie covid-19 tato oblast značně omezena. Vláda v průběhu roku vydávala různá doporučení a opatření, které respektovali i lidé využívající službu PSB.

 

4. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

Udržování a upevňování kontaktů s rodinami a přáteli je v naší službě samozřejmostí. Lidé v PSB mají možnost navštěvovat své přátelé a rodinné příslušníky, kdykoliv, dle svých potřeb. Pobyty mimo službu si domlouvali sami, tak jak to oběma stranám vyhovovalo. V době vyhlášení nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, volili více kontakt prostřednictvím mobilních telefonů.

 

5. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Také tento cíl byl v roce 2020 hůře realizovatelný. Vládní nařízení, z důvodu zajištění zdraví občanů, vedla k mnoha omezením, která byla platná i pro osoby využívající službu PSB. Začleňování klientů do společnosti bylo omezeno na nejnutnější setkávání se v obchodech, na cestách do a ze zaměstnání a přímo v něm.

V roce 2020 využil službu PSB jeden partnerský pár. Na základě jejich přání jim podporu nejčastěji poskytovala jejich klíčová pracovnice.

 

6. Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Klienti služby PSB měli v průběhu roku 2020 možnost zúčastnit se společných setkání, kterých byl přítomen ředitel služby, vedoucí služby PSB, sociální pracovníci a řídící pracovník PSB. Na těchto společných setkáních probíhaly diskuze, jež se, kromě běžných záležitostí, týkali i krizových situací, které mohou v každodenním životě nastat. Na toto téma s klienty často hovořili i pracovníci při každodenních setkáních v rámci poskytování služby. Dále se o tuto oblast zajímali také klíčoví pracovníci, kteří s klienty probírali konkrétní situace a společně plánovali postupy, jak se v dané situaci zachovat. Podrobněji se mohli danému tématu věnovat také při přehodnocování individuálních plánů.

V roce 2020 byly řešeny zejména krizové situace ve spojitosti s náhlým zhoršením zdravotního, psychického a fyzického stavu u 3 klientů. Byla jim byla poskytnuta podpora při rozhodování o možnosti využití jiné sociální služby s ohledem na věk, své zdraví a intenzivnější podporu v oblasti péče a zajištění osobních potřeb.