Hodnocení cílů terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení – za rok 2019

Základní informace:

Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám s lehkým mentálním nebo lehkým kombinovaným postižením od osmnácti let věku. Kapacita služby je 19 osob, věkový průměr klientů je 51 let, službu využívalo 18 mužů a 1 žena.  V dubnu ukončil smlouvu v DNZ jeden klient, který začal využívat službu od jiného poskytovatele.

V druhé polovině roku došlo z personálních důvodů ke změnám klíčových pracovníků některých klientů.

 

Vlastní vyhodnocení cílů:

  1. Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

Všichni klienti bydlí v nájemních bytech, 6 klientů bydlí v Poličce a 12 klientů v Bystrém. Jeden klient, který dlouhodobě usiloval o změnu bydlení, se začátkem dubna odstěhoval z Bystrého a začal využívat jinou sociální službu.

Podpora byla klientům po celý rok nastavována podle jejich skutečných potřeb. Klienti se svými klíčovými pracovníky pravidelně plánovali míru potřebné podpory a ujasňovali si, v jakých konkrétních situacích potřebují pomoc.

Jedna klientka byla dlouhodobě hospitalizovaná v léčebně dlouhodobě nemocných v Poličce a po návratu domů bylo nutné navýšit míru podpory dle jejích aktuálních potřeb.

Majitel jednoho z domů, ve kterém se nachází byt klienta, oznámil svému nájemníkovi i službě, že tento dům nabízí k prodeji. Klient si s podporou služby hledal jiný vhodný byt, ale doposud k prodeji domu ani k jiné změně nedošlo.

Cíl byl v rámci možností naplněn.

 

  1. Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti

Tento cíl byl ve službě naplňován neustále. Od října došlo ke změně v personálním zajištění služby, bylo tudíž možné ještě lépe individualizovat podporu jednotlivým klientům.

Klienti se s podporou pracovníků aktivně podíleli na péči o své domácnosti. Samostatně si zajišťovali nákupy potravin, v bytech si rozdělovali činnosti tak, aby měl každý z nich podíl na úklidu společných prostor, atd.

Pracovníci se při podpoře soustředili zejména na podporu při hospodaření s penězi, při přípravě jídla, nebo jeho zajištění od dodavatelů a u některých klientů též na udržování správných návyků v oblasti osobní hygieny.

Někteří klienti se osamostatnili v péči o domácnost natolik, že podporu pracovníků využívají minimálně. Jsou spokojení a hrdí na to, že nepotřebují intenzivní službu.

 

  1. Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích

Tento cíl byl v průběhu roku naplňován v mnoha různých oblastech života klientů. Klíčoví pracovníci vždy citlivě zvažovali, v jakých situacích mají být při rozhodování klientům nápomocni.

V oblasti pracovního uplatnění podpořil klíčový pracovník klienta v situaci, kdy dostal nabídku na změnu pracovní smlouvy na volném trhu práce a ukončení služby v AC dílnách v Poličce. Další tři klienti ukončili na vlastní žádost ze zdravotních důvodů pracovní poměr v DNZ.

Ke konci roku 2019 pracovalo na volném trhu práce 11 klientů a 4 klienti využívali službu Sociálně terapeutické dílny (v DNZ nebo v AC dílnách Oblastní charity v Poličce).

V oblasti péče o zdraví využili podporu pracovníků pouze někteří klienti. Ostatní si o péči o své zdraví a o návštěvách lékařů rozhodují sami.

Zajišťování stravy a dodržování správné životosprávy bylo také zcela na rozhodnutí klientů. Ze strany pracovníků dostali podporu zejména formou rady, ale konečné rozhodnutí bylo vždy na nich. Pracovníci služby byli pouze některým klientům nápomocni při zajišťování obědů od dodavatelů.

Další oblastí je trávení volného času. Klienti, pokud měli zájem, využili nabídky volnočasových aktivit zprostředkovaných službou, a to zejména aktivit se sportovním zaměřením (účast na Světových letních hrách Speciální olympiády, fotbalový turnaj ve Zlíně, Zimní hry v Horní Malé Úpě, Regionální přebor stolního tenisu, atd.).

O trávení běžného volného času si klienti rozhodovali zcela samostatně. V Poličce, v Bystrém, ale i v jiných městech navštěvovali různé kulturní a společenské akce, vzájemně se navštěvovali, cestovali, atd.

 

  1. Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

V průběhu roku 2019 byla klientům poskytována podpora v kontaktu s jejich rodinami a přáteli, dle jejich individuálních potřeb. Návštěvy a pobyty u rodiny si klienti domlouvali vždy sami, danou skutečnost pak jen oznámili pracovníkům.

 

  1. Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Naplnění cíle podpory v oblasti mezilidských a partnerských vztahů se dařilo realizovat zejména začleňováním klientů do společnosti a upevňováním vztahů v běžných každodenních situacích, které klienti prožívají.

Pracovníci s klienty v průběhu roku řešili individuálně několik situací, při kterých si klienti nevěděli rady, nebo službu požádaly o pomoc osoby z klientova okolí.

V partnerském vztahu žije v PSB jedna žena a jeden muž. Podpora v oblasti partnerských vztahů jim byla poskytována dle jejich přání klíčovým nebo sociálním pracovníkem.

 

  1. Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Klienti služby se pravidelně 4x do roka setkávali s vedoucími pracovníky na hodnotících a monitorovacích schůzkách, kde probíhaly diskuze o krizových situacích, které mohou v každodenním životě nastat. Kromě toho tyto situace probírali klienti se svými klíčovými pracovníky a společně plánovali postupy, jak se v dané situaci zachovat.

V uplynulém roce nastalo několik krizových situací, které pomáhali pracovníci služby a sociální pracovnice klientům řešit (léčba závislosti na návykových látkách, gamblerství, dlouhodobý pobyt klientky ve zdravotnickém zařízení).