Hodnocení cílů terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení – za rok 2018

V poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) nedošlo během roku 2018 k žádným zásadním změnám. Kapacita této sociální služby byla po celý rok 2018 naplněna, službu využívalo 19 osob, v šesti pronajatých bytech v Bystrém a ve třech bytech v Poličce. Klienti mají byty pronajaté od soukromých osob a jednomu klientovi byl pronajat městem Bystré. Služba flexibilně reaguje na potřeby klientů a poskytuje jim podporu v oblastech, v níž nejsou úplně soběstační.

Cíle služby PSB:

Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným zásadním změnám v poskytování této sociální služby. Klienti s podporou pracovníků pečují své domácnosti i o společné prostory obytných domů. Platby nájmů probíhají pravidelnými převody z účtu klientů.

Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti

Tento cíl ve službě PSB se naplňoval průběžně během celého roku 2018. Klienti v PSB se aktivně zapojovali do všech každodenních činností, které souvisí s obstaráváním domácnosti. Podpora jim byla, dle jejich individuálních potřeb, poskytnuta v různých dnech a časech. V této oblasti byl u většiny klientů zaznamenán posun. Někteří klienti se již osamostatnili v péči o domácnost natolik, že podporu pracovníků využívají už jen minimálně. Intenzivní podpora byla klientům poskytována zejména v oblasti hospodaření s penězi.

 

Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích

Během roku 2018 se dařilo naplňovat i další cíl služby PSB – samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích. Klienti se osamostatnili v cestování veřejnými dopravními prostředky a při jednání na úřadech je jim poskytována podpora pouze na jejich žádost.  Klienti se v tomto roce již více osamostatnili ve svém rozhodování. Na pravidelných setkáních a při běžných rozhovorech bylo s klienty hovořeno HMS o možných rizicích a situacích, které se v běžném životě stávají, zejména v oblasti hospodaření s penězi.

Samostatnost a rozhodnost se projevila také při volbě trávení volného času. Klienti v průběhu roku využili několika nabídek volnočasových aktivit zprostředkovaných sociální službou, ale také si již sami vyhledávají kulturní, společenské a sportovní akce, nejen ve městech Bystré a Polička, ale také např. ve Svitavách, Praze, Brně, a dalších městech.

Zapojili se např. do akcí –  turnaj přátelství v Bystrém, fotbalové turnaje v Brně a ve Zlíně, účastnili se turnajů ve stolním tenise v Hradci Králové, aj. Z nabídky města Poličky si vybírali dle svých zájmů zálib.

Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

V průběhu roku 2018 byla i nadále klientům PSB poskytována podpora v kontaktu s jejich rodinami a přáteli, dle jejich individuálních potřeb.

Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

Cíl v oblasti mezilidských a partnerských vztahů se dařilo v roce 2018 postupně realizovat. Cílem v oblasti mezilidských a partnerských vztahů je postupné začleňování do běžné společnosti a upevňování vztahů v běžných každodenních situacích, které klienti PSB prožívají.

Během roku 2018 probíhala podpora při hledání pracovního uplatnění na volném trhu práce a při upevňování pracovních návyků a dovedností u klientů PSB, kteří již uplatnění na volném trhu práce získali. Z celkového počtu 19 klientů ve službě PSB  jich pracovalo 18. Při vyhledávání vhodného zaměstnání spolupracujeme se společností Rytmus Východní Čechy, která na základě požadavků klientů vyhledává pracovní možnosti v našem regionu. V oblasti partnerských vztahů byla klientům poskytována podpora dle jejich přání.

Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

V roce 2018 nastaly krizové situace, na jejichž řešení se podíleli i specializované služby. Pracovníci byli během celého roku klientům nápomocni při řešení každodenních i mimořádných situací.

Klienti služby PSB se zpravidla 1x měsíčně setkávali na hodnotících a monitorovacích setkáních, kde probíhali otevřené hovory o běžných situacích, s nimiž se v každodenním životě setkávají, a byla jim připomínána možná rizika, včetně preventivních opatřeních, aby se míra rizika krizových situací snížila. Na těchto setkáních, mají klienti možnost, pokud chtějí, hovořit o svých problémech s ostatními.