Hodnocení naplnění cílů služby domova pro osoby se zdravotním postižením v DNZ Bystré 2017

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pobytová sociální služba pro osoby s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem k uživatelům služby podporuje smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Od roku 2013 je Domov zapojen do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji a i v průběhu roku 2017 docházelo ke značným změnám ve smyslu transformace. Pracovníci intenzivně podporovali ve všech oblastech života klienty, kteří se přestěhovali do zrekonstruovaného domu na ulici Vrchlického tak, aby je naučili žít s co možná nejnižší mírou podpory a závislosti na sociální službě. I život klientů ve stávajících objektech byl prostřednictvím pracovníků naplněn novými výzvami a zážitky, které významně obohatily jejich každodenní život.

DNZ ve spolupráci s dalšími organizacemi a rodiči umožnil přechod jednoho dítěte z DNZ do služby pro nezletilé osoby blíže k rodině, a jednoho klienta do specializované služby pro mladé dospělé.

 Hodnocení cílů

Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

Jednou ze zásadních změn, která proběhla na začátku roku 2017, bylo odstěhování 8 klientů do služby komunitního typu v rodinném domě na ulici Vrchlického. Klienti zde žijí téměř jako v běžné domácnosti, s různou mírou podpory pracovníků pečují o svoji osobu, o dům i o zahradu.

Klíčoví pracovníci se prostřednictvím individuálních plánů klientů zaměřovali na rozvoj a udržování dovedností klientů, které vedou k snižování jejich závislosti na poskytované službě. Postupným nácvikem vedli klienty k poznávání okolí domu, k využívání služeb ve městě, nakupování, cestování, k návštěvám kulturních a společenských akcí ve městě i v okolí.

Nakupování potravin a celodenní stravování zajišťují v obou domech pracovníci přímé péče dle skutečných potřeb klientů, při plánování jídelníčku záleží vždy na jejich názorech a požadavcích.

V první polovině roku 2018 přejde 5 klientů do služby Chráněné bydlení v Poličce. Už v průběhu roku 2017 se klienti společně s pracovníky připravovali na změnu, která je čeká. Věnovali se nácviků péče o svoji osobu a o domácnost, seznamovali s novým prostředím,  se službami, které budou v Poličce využívat, procvičovali si cestování a orientaci ve městě. Jejich klíčoví pracovníci pro ně zpracovávali individuální a rizikové plány a také plány přechodu, ve kterých se zaměřovali zejména na změny, které je v souvislosti s přechodem do jiné služby čekají. Teoreticky i prakticky vedli klienty ke snížení míry závislosti a ke zvýšení jejich kompetencí. Procvičovali s klienty návštěvy u lékaře a zdravotní sestry je seznamovaly se samostatnou přípravou léků. Pracovníci dále s klienty procvičovali používání telefonu, přivolání pomoci, hospodaření s penězi a další potřebné dovednosti.

Jeden klient, který se již v předešlém období připravoval na změnu, přešel z DOZP do služby Podpora samostatného bydlení od 1.1.2017.

Cílem pro rok 2018 bude pokračování přípravy klientů na přechod do dvou nových domů, které mají být vystavěny do července 2019.

 Podporovat osobní zájmy klientů

DNZ Bystré poskytuje klientům podmínky k tomu, aby mohli naplňovat své osobní zájmy. Nabízí širokou paletu volnočasových aktivit, sportovních a kulturních akcí, zprostředkovává účast na akcích mimo DNZ, atd. Vždy však vychází z potřeb a přání klientů, a podporuje je v samostatném rozhodování o využití nabízených možností.

V roce 2017 byla nabídka volnočasových aktivit významně rozšířena stávající canisterapie o pravidelnou canisterapii a muzikoterapii. Nadále trvaly i sportovní, hudební či relaxační aktivity. Kromě prostor domova, parku a hřiště využívali klienti ke svým aktivitám i veřejné prostory ve městě a okolí. U domu na ulici Vrchlického je prostorná zahrada, která byla téměř po celý rok důležitým místem pro obyvatele domu ať už pro pěstování zeleniny, bylin a květin, pro grilování a setkávání s ostatními, nebo pro relaxaci v trávě a na houpačce.

Do objektu Integračního centra dochází pravidelně klienti z dalších domů, využívají zde snoezelen, rehabilitaci, terapeutickou dílnu, večerní školu a kavárnu. Zdejší prostory jsou bezbariérové, vhodné tedy i pro imobilní klienty.

Možnosti navštěvovat pravidelně terapeutické dílny využilo v uplynulém roce 39 klientů, další měli možnost navštěvovat dílny nepravidelně, dle aktuálního zájmu. Terapeutické dílny nabízely i v roce 2017 výrobu z papíru, ze dřeva, z textilu, z keramiky, výrobu svíček, a další kreativní činnosti. Dopolední činnost probíhala ve skupině a byla zaměřená na rukodělnou práci, odpolední terapeutická dílna poskytovala více prostoru na individuální práci s klienty s vyšší mírou podpory.

V domě na ulici Vrchlického mají klienti k dispozici také tzv. „domácí dílnu“, je to místnost určená k aktivizaci formou tvoření z papíru a dalších materiálů, relaxace za pomoci rozmanitých senzorických pomůcek a také zde probíhá muzikoterapie.

Klienti ze Zátiší tráví velmi často volná odpoledne při hře na kytaru a další hudební nástroje, zpívají si, nebo poslouchají hudbu. Zábavnou formou se takto připravují na různá veřejná vystoupení, např. na „Zámeckých slavnostech“, na přehlídce „Život je jen náhoda“, atd. Obdobně probíhají i pohybové aktivity. Se svým představením stínového divadla zaujali klienti DNZ návštěvníky festivalu „Patříme k sobě“ v Semilech, nebo na Vánočním vystoupení v DNZ.

Další pravidelnou aktivitou, kterou DNZ klientům zprostředkovává, je zooterapie na farmě „U lamáka“. Od jara do podzimu odjíždí každý druhý týden na setkání s lamou, koňmi a psy skupinka klientů – milovníků zvířat a přírody s doprovodem do vesničky Ústup u Olešnice.

Dle svých osobních zájmů se klienti individuálně zúčastňovali různých výletů, sportovních a společenských akcí a soutěží, které se konaly v průběhu celého roku v DNZ i mimo něj. Celkem přes 250 klientů navštívilo s podporou pracovníků DNZ více než čtyři desítky akcí. Dopravu na individuální akce si klienti hradili jako fakultativní činnost.

V červenci 2017 byl rozšířen vozový park DNZ o nový devítimístný automobil Volkswagen Transporter, který pomohl zajistit dopravu na spoustu výše zmíněných akcí.

V roce 2018 se zaměříme na další rozvoj v oblasti podpory osobních zájmů klientů. Vznikne aktivizační místnost v Poličce, kam budou dojíždět klienti DOZP v doprovodu pracovníka.

Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

Města Bystré i Polička nabízejí svým občanům celou řadu služeb. Klienti DNZ tyto služby v průběhu roku zcela běžně využívali, navštěvovali knihovnu, poštu, obchody, kadeřnictví, opravnu obuvi, cukrárnu, kino, bazén, výstavy v multifunkčním domě, atd.  V místní zrekonstruované samoobsluze mohli nakupovat bez potíží i imobilní klienti, kteří dříve tuto možnost neměli. Samozřejmostí se pro klienty stalo i cestování veřejnou dopravou. Autobusem jezdí nejčastěji do Poličky nebo do Svitav na nákupy, výstavy či kulturní akce nebo do nedaleké obce Jedlová na bowling.

Cestování veřejnou dopravou mělo pro klienty i další přínos, setkávali se s novými lidmi, prožívali jak příjemné, tak i zatěžující situace a trénovali tak své reakce na ně. Vždy jim byl nablízku pracovník, který v případě potřeby nabídnul svoji podporu. V nadcházejícím období se budeme tímto nácvikem dále zabývat.

Provázení klientů nabídkou služeb a dalších kulturních a společenských akcí provádějí jejich klíčoví pracovníci, kteří následně zajišťují i doprovod (osobně, nebo v zastoupení jiným pracovníkem)

 Z mnoha akcí, které klienti navštívili, jmenujme například: plesy v Hlinsku a ve Svitavách, cirkusové představení, kino v Olympii v Brně, golfový turnaj v Přelouči, diskotéku s Pavlem Cejnarem, muzikál Děti ráje v Brně a mnoho dalších.

Klienti se tradičně účastní i akcí, které pořádá DNZ pro širokou veřejnost – Zámeckých slavností, Vánočních trhů, Abilympiády, atd. V roce 2017 byla otevřena pro veřejnost i kavárna nacházející se v budově IC Hájenka. Cestu si sem našla řada návštěvníků zejména v letní sezóně, kdy zde bylo možno posedět i venku pod slunečníkem.

Aktivní účast na některých sportovních akcích není pro klienty služby DOZP z důvodu vyšší míry postižení možná, ale přesto se mohli mnoha akcí účastnit jako diváci a fanoušci. Týmu DNZ Bystré fandili 13. a 14. 6. na Turnaji přátelství v DNZ, 15. 6. na Speciální Olympiádě ve sjednocené kopané a 5. 10. na florbalovém turnaji.

 

Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

DNZ i v uplynulém roce úzce spolupracoval s o.p.s. Rytmus, která se zabývá podporovaným zaměstnáváním. Aktivním uživatelem služby byl v roce 2017 jeden klient DOZP. Jeden klient je zaměstnán v DNZ na dohodu o činnosti.

Další klienti se teprve na případné uplatnění na volném trhu práce připravují v terapeutických dílnách.

 

Podpora v naplnění potřeb klienta

Pracovníci DNZ Bystré individuálně přistupovali ke každému klientovi, respektovali jeho přání a potřeby s důrazem na zajištění důstojnosti a pracovali na základě týmové spolupráce.

Zjišťování a naplňování potřeb klientů probíhalo prostřednictvím individuálního plánování služby dle metodiky pro individuální plánování. Tato metodika byla v roce 2017 aktualizována tak, aby klíčovým pracovníkům poskytovala aktuální informace a pracovní postupy při plánování v návaznosti na transformaci DNZ Bystré. Individuální plány pracovníci společně s klienty zpracovávali, vyhodnocovali a aktualizovali dle skutečných potřeb. Na naplňování cílů se kromě samotných klientů podíleli do značné míry klíčoví pracovníci i ostatní personál.

Klíčoví pracovníci klientů, kteří přejdou v roce 2018 do služby Chráněné bydlení, začali už koncem roku 2017 předávat informace pracovníkům, kteří budou o klienty v nové službě pečovat. Citlivě ale bezpečně je upozorňovali i na případná rizika a možnosti jejich řešení.

Klienti v doprovodu sociální pracovnice navštívili  30.11. 2017 službu AC dílny v Poličce, kde se společně dohodli na budoucí spolupráci.

Důležitým aspektem v naplňování potřeb klientů byla pro některé z nich i změna místa poskytování služby. S přechodem do služby komunitního typu, kde žije menší skupina osob, je naplnění individuálních potřeb člověka snazší.

V roce 2018 bude zahájena realizace projektu OPLZ „Transformace pobytových služeb“, jehož náplní je zejména další zapojení klientů do komunity.

Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Po celý rok podporovali pracovníci DNZ klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle jejich potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence a formou osobních setkání. Doprovázeli je na společenské a sportovní akce, kde se klienti setkávali se svými známými, nebo navazovali nová přátelství. Pokud klient nezvládnul samostatné cestování, využil fakultativní službu domova – dopravu automobilem DNZ.

Klienti domova se nadále setkávali s kamarády, kteří odešli do služeb CHB a PSB. Vzájemně se navštěvovali ve svých domácnostech, nebo se potkávali na společenských akcích konaných v DNZ, ve městě, nebo i mimo něj. Obyvatelé domu na ulici Vrchlického přizvali některé své kamarády ze Zátiší na rekreační pobyt na Baldě.

Ve dnech 13. a 14. června se v DNZ konal tradiční Turnaj přátelství, kde se klienti potkali se spoustou svých kamarádů a známých z jiných domovů.

Očekávaná cesta do partnerského Centra sociálních služeb v Osadném na východním Slovensku proběhla ve dnech 26.9. -1.10.2017

Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na akce, které pořádal domov (Zámecké slavnosti, Vánoční trhy, Dny otevřených dveří, setkání s rodiči a opatrovníky).

 

Poskytovat podporu ve vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 se v rámci povinné školní docházky vzdělává 6 klientů DNZ Bystré. Vzdělávají se ve Speciální základní škole Bystré. Speciální pedagog poskytoval každodenní podporu klientům při docházení do SZŠ a dále se v rámci individuální práce s klienty věnoval klientům při domácí přípravě na vyučování.

Dva klienti se vzdělávají v Základní umělecké škole v Bystrém, a to v hudebním a výtvarném oboru.

Ve „Večerní škole“, která je součástí celoživitního vzdělávání byli klienti podporováni ve svých zájmech, a to především v práci na PC a tabletu, ve sportovních aktivitách, ve využití snoezelenu, dále se věnovali procvičování trivia formou odpovídající jejich věku a schopnostem (kvízy, křížovky, počítačové programy), nácviku fotografování, používání mobilu, atd. Připomínali si také dodržování lidových tradic, např. pletení pomlázek. V loňském roce navštěvovalo večerní školu více než 30 klientů týdně.

Práce pedagoga zahrnovala i individuální aktivity s klienty s těžkým postižením, práci u lůžka, doprovody na různé akce, pobyt v přírodě, tematické vycházky, apod.

Místnost, ve které se nachází snoezelen a Večerní škola byla začátkem roku dovybavena velkým množstvím senzorických a výukových pomůcek, je zde i mnoho knih, výtvarných potřeb a dalšího potřebného vybavení.

Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Vzdělávání pracovníků v roce 2017 probíhalo podle plánu, který vycházel z jejich potřeb a požadavků a dále také z potřeb organizace vzhledem k aktuálnímu dění v DNZ. Jeden pracovník provozu absolvoval rekvalifikační kurz, aby mohl začít vykonávat práci pracovníka přímé péče.

Pracovníci přímé péče se vzdělávali v oblasti první pomoci, v otázkách jak doprovázet klienty na veřejnosti, v oblasti individuálního plánování, atd. Formou stáže navštívili organizace, které už prošly transformací pobytových sociálních služeb: DNR Svitavy, DSS Slatiňany, DZR Jeřabina Pelhřimov a DZR Pržno.

Vzdělávání se dotklo i sociálních pracovníků, zdravotních sester a managementu DNZ.

Probíhající transformace DNZ Bystré nese s sebou i potřebu vyšší míry vzájemného předávání informací a zkušeností mezi pracovníky, aby mohli co nejlépe poskytovat službu svěřeným klientům. Setkávají se na pravidelných provozních poradách, na poradách transformačního týmu a dalších setkáních pracovních skupin.