Hodnocení naplnění cílů za rok 2020 – pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením při DNZ Bystré

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je pobytová sociální služba, která poskytuje podporu lidem s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Cílem služby je poskytnout lidem s handicapem takovou míru podpory, aby se co nejvíce přiblížili smysluplnému a plnohodnotnému životu jejich vrstevníků.

Pobytová sociální služba DOZP byla téměř po celý rok 2020 poskytována celkem 58 lidem, ve čtyřech objektech ve městě Bystré a v jednom dvoudomě v Poličce.

V měsíci květnu se do zrekonstruovaných prostor budovy Zátiší přestěhovalo posledních 18 klientů, kteří bydleli v budově zámku. Od tohoto okamžiku není budova zámku využívána k poskytování sociální služby klientům.

Před koncem roku došlo k několika změnám. Jeden z mužů v DOZP využil nabídky bydlení v jiném domě a dvěma lidem, kteří doposud využívali terénní službu PSB byla  z vážných důvodů poskytnuta podpora ve službě DOZP. Potřeba intenzivnější péče byla způsobena náhlým zhoršením zdravotního, psychického a fyzického stavu obou osob. V situaci, kdy podpora v terénní službě byla již pro oba dva nevyhovující a po konzultaci s lékařem si tito lidé podali žádost do sociální služby s intenzivnější m personálním zajištěním.

Na konci roku 2020 využilo tuto pobytovou sociální službu 59 osob.

Hodnocení jednotlivých cílů pobytové sociální služby DOZP

1. Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

V této oblasti se podpory klientům sociální pobytové služby DOZP dostává průběžně. Klienti mají možnost aktivně i pasivně se zapojit do běžných každodenních činností související s chodem domácnosti, např. při běžném úklidu svých pokojů, v péči o oděv (o své oblečení, péče o zevnějšek), v jednotlivých činnostech souvisejících se stravováním, atd. Jedná se o individuální podporu klientům s ohledem na jejich možnosti, kdy opakovanými nácviky dochází k rozvoji dovedností nebo k zachování a udržení doposud získaných schopností klientů. Snížení závislosti na službě často řeší individuální plán člověka v DOZP.

2. Podporovat osobní zájmy klientů

Osobní zájmy klientů, se v rámci možností, dařilo naplňovat v průběhu celého uplynulého roku. Ovšem s ohledem na aktuální situaci, která s příchodem a rozšířením virového onemocnění Covid-19 zúžila možnosti realizace osobních přání a zájmů klientů, byl tento cíl omezen. Přesto byly klientům nabízeny aktivizace, z nichž si mohli klienti dle svých zájmů vybrat. Jednalo se např. o nabídku canisterapie, muzikoterapie, častěji se vyskytla i nabídka aktivit v prostorách domů a na zahradách, např. grilování, apod.

3. Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

Využívat vnější běžně dostupné služby bylo v uplynulém roce komplikované. S rozšiřováním virové nákazy a vyhlášením nouzového stavu na jaře i na podzim, byly dané možnosti zásadně omezeny. Klienti s podporou pracovníků docházeli do místních obchodů, využívali služeb kadeřnice a pedikérky. Nouzový stav a vydaná vládní nařízení v tomto roce zásadně ovlivnili také účast na sportovních a společenských akcích, kterých se klienti, kromě společenského plesu zpočátku roku, nezúčastnili.

4. Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

Tento cíl se v pobytové sociální službě DOZP realizovat nedaří. Vyhledat pracovní příležitosti pro osoby s MP, s vyšší mírou podpory, je v našem regionu nereálné. Nepodařilo se ani klienty této cílové skupiny zařadit do pořadníku zájemců o práci u společnosti Rytmus, proto se sami snažíme o nabídku pracovních příležitostí v rámci vlastních terapeutických dílen, kde se klienti mohou individuálně realizovat při práci se dřevem, nebo při recyklaci papíru.

5. Podpora v naplnění potřeb klienta

Tento cíl je realizován průběžně. Pracovníci uplatněním individuálního přístupu respektují potřeby a přání klientů. Zjišťování a naplňování potřeb klientů probíhá prostřednictvím individuálního plánování služby, na kterém se podílejí nejen klienti samotní, ale také jejich klíčový pracovníci ve spolupráci s ostatními pracovníky přímé péče.

6. Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Udržování a upevňování kontaktů s rodinami a přáteli je v naší službě samozřejmostí. Vzájemné kontakty jsou zásadním prvkem mezilidských vztahů. Rodina i přátelé mají možnost navštěvovat klienty v místě poskytování sociální služby a klient má možnost, po dohodě s rodinou, kdykoliv odjet na pobyt mimo sociální službu. V době vyhlášení nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, byla častěji poskytována podpora v této oblasti, formou korespondence, prostřednictvím telefonických hovorů, či komunikace přes Skype.

7. Poskytovat podporu ve vzdělávání

Cíl týkající se podpory v oblasti vzdělávání byl v rámci možností naplňován i v roce 2020. Do Speciální základní školy, v rámci povinné školní docházky, docházeli tři klienti. Podpora byla poskytována také prostřednictvím aktivizačních pracovnic, které s klienty opakovaly znalosti v oblasti trivia, srozumitelnou formou využívaly k práci PC, tablet, mobilní telefon nebo speciální pomůcku k rozvoji rozumových a motorických dovedností – Sentibel.

8. Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Pracovníkům bylo v průběhu roku umožněno účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů dle svých pracovních potřeb a požadavků. Témata byla volena a vybírána na základě zájmu pracovníků s ohledem na jejich profesní potřeby. Ovšem v souvislosti s opakovaným vyhlášením nouzového stavu nebylo možné zrealizovat školení pracovníků v plném rozsahu dle původního plánu.

V prvním pololetí roku 2020 byla pracovníkům nabídnuta podpora supervizorů. Tuto službu pracovníci využili také v době nouzového stavu, kdy setkání se supervizorem bylo zprostředkováno online připojením.