Hodnocení naplnění cílů služby domova pro osoby se zdravotním postižením

v DNZ Bystré 2019

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je pobytová sociální služba, která poskytuje podporu lidem s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Cílem služby je, poskytnout lidem s handicapem takovou míru podpory, aby co nejvíce mohli žít smysluplný a plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu jejich vrstevníků.

V rámci projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v tomto roce došlo k naplnění a dokončení vize – vznik transformovaných domácností. Byla dokončena výstavba jednoho dvojdomku pro 12 osob v Bystrém a jednoho domu stejného typu v Poličce, ve kterých byl provoz zahájen v září tohoto roku.  

Dále v tomto roce ukončilo smlouvu o poskytování služby v DOZP 5 osob, kteří využili možnosti bydlení v Poličce, s využíváním podpory ve službě Chráněné bydlení.

Služba DOZP je poskytována v 5 nemovitostech na adresách: ul. Vrchlického 188, Bystré, ul. Zámecká 196, Bystré, ul. Zámecká 198, Bystré, ul. Smetanova 508, Bystré a ul. Wolkerova 1166, Polička.

V roce 2019 službu DOZP v DNZ Bystré využívalo do konce října 65 klientů, od 1.10. pět mužů odešlo do služby Chráněné bydlení a službu DOZP využívalo 60 osob.

Hodnocení jednotlivých cílů pobytové sociální služby DOZP

  • Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

Tento cíl se daří naplňovat průběžně, klienti jsou individuálně podporováni v rozvíjení svých schopností a dovedností ve všech oblastech běžného života. Individuálně se aktivně či pasivně zapojují do činností souvisejících s chodem domácnosti, ve které bydlí.

  • Podporovat osobní zájmy klientů

Tento cíl se dařilo úspěšně naplňovat v průběhu celého roku 2019. Prostřednictvím pracovníků DNZ byly klientům zprostředkovány různé nabídky k využití volného času jak z oblasti kulturních a společenských akcí, tak i ze sportu. Klienti měli možnost volby dle svých zájmů a přání. Velkému zájmu se těší pravidelné návštěvy na farmě U lamáka, ale také akce pořádané domovem a mají již několikaletou tradici, jako jsou např.: Turnaj přátelství, Zahradní slavnosti, nebo přehlídka převážně hudebních vystoupení Život je jen náhoda, který probíhá v Tylově domě v Poličce. Zájem ze strany klientů je také o nabídky canisterapie a muzikoterapie, které jsou ve službě DOZP realizovány pravidelně.

  • Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

V průběhu roku 2019 se dařilo naplňovat i tento cíl. Klienti s podporou pracovníků využívali dostupných služeb města. Dle svých možností docházeli do místních obchodů, využívali služeb kadeřnice, navštěvovali místní knihovnu.

24 klientů se připravovalo na stěhování a bydlení v nových domech v Bystrém a v Poličce. V rámci volnočasových aktivit se v doprovodu pracovníků seznamovali s prostředím, kde se domy stavěli, a občas se i byli podívat, jak stavby pokračují. Klíčoví pracovníci se prostřednictvím individuálních plánů klientů zaměřovali nejen na rozvoj a udržování dovedností klientů, které vedou k snižování jejich závislosti na poskytované službě, ale v rámci rozhovorů s klienty plánovali, jaké vybavení by si v novém domě přáli. Součástí příprav bylo také seznamování se s možnostmi využívání běžně dostupných služeb nabízených městy Bystré a Polička.

Lidem, kteří se připravovali na bydlení v Poličce, byla průběžně zajištěna pravidelná doprava do aktivizačního centra, které je od roku 2018 v Poličce, na adrese Čsl. Armády 989. Pobyt zde jim umožňuje nejen aktivní trávení volného času, ale současně podporuje jejich orientaci v novém prostředí a v navazování nových kontaktů.

  • Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

Tento cíl se daří realizovat částečně. Vyhledat pracovní příležitosti pro osoby s MP ve službě DOZP je nelehký úkol, který není vždy možné zrealizovat dle představ a přání klientů. I přes pokračující spolupráci se společností Rytmus se v průběhu roku 2019 tento cíl nepodařilo naplnit. Z tohoto důvodu klienti využívají možnost pracovního uplatnění v terapeutických dílnách při DNZ, kde mají možnost realizovat se při práci v dílně dřevařské, textilní či papírové.

  • Podpora v naplnění potřeb klienta

Cíl týkající se podpory v naplnění potřeb klientů je realizován průběžně. Pracovníci uplatněním individuálního přístupu respektují potřeby a přání klientů. Zjišťování a naplňování potřeb klientů probíhá prostřednictvím individuálního plánování služby, na kterém se podílejí nejen klienti samotní, ale také jejich klíčový pracovníci a ostatní pracovníci přímé péče.

  • Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

V průběhu roku 2019 se dařilo naplňovat i tento cíl. Sociální služba vnímá udržování kontaktů s rodinou za velmi zásadní oblast v mezilidských vztazích. Klientům je poskytována podpora v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle jejich potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence a formou osobních setkání. Dále je jim zajištěn doprovod na různá společenská a sportovní setkání, kde mají možnost setkat se se svými přáteli. Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na akce, které pořádal domov, jako jsou již výše zmíněné Zahradní slavnosti či Adventní trhy.

  • Poskytovat podporu ve vzdělávání

Cíl týkající se podpory v oblasti vzdělávání byl také naplněn. Nadále pokračuje spolupráce se Speciální základní školou, kterou v uplynulém školním roce, v rámci povinné školní docházky, navštěvovalo 6 klientů DNZ Bystré. Oblast vzdělávání byla i v tomto roce zajišťována prostřednictvím spolupráce s aktivizační pracovnicí, která klientům nabízí možnost opakování trivia, prohlubování znalostí a dovedností při práci na počítači, tabletu či mobilního telefonu. Tři klienti pravidelně navštěvovali Základní uměleckou školu v Bystrém, kde jim byla nabídnuta aktivita v tanečním oboru.

  • Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Naplněn byl v průběhu roku i tento cíl, zaměřen na profesní potřeby a předpoklady zaměstnanců. Na základě potřeb pracovníků, zjišťovaných při rozhovorech s pracovníky, byl sestaven plán vzdělávání, který byl v průběhu roku postupně realizován. Pracovníci měli možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů, ale také získávali nové pracovní zkušenosti při pracovních stážích u jiných poskytovatelů sociálních služeb nejen v Pardubickém kraji.

Podporou pracovníkům byla také supervizní setkání, do kterých se zapojili dva nezávislí supervizoři.