Hodnocení naplnění cílů služby domova pro osoby se zdravotním postižením

v DNZ Bystré 2018

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pobytová sociální služba pro osoby s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem k uživatelům služby podporuje smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Od roku 2013 je Domov zapojen do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji a i v průběhu roku 2018 docházelo ke značným změnám ve smyslu transformace. Začala dlouho připravovaná výstavba dvou domů celkem pro 24 klientů, pravidelná docházka klientů do aktivizačního centra v Poličce a mnoho dalších procesů. Život klientů byl prostřednictvím pracovníků naplněn novými výzvami a zážitky, které významně obohatily jejich každodenní život.

 

 Hodnocení cílů

  • Rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

V rámci transformace Domova na zámku Bystré došlo v roce 2018 k přechodu 5 klientů do služby Chráněné bydlení do transformovaného objektu v Poličce, k přechodu jednoho klienta do služby Chráněné bydlení v Bystrém a jedné klientky do služby Chráněné bydlení v Domově na Rozcestí Svitavy.

V průběhu celého roku klienti připravovali na přechod do nových domů v Bystrém a v Poličce, které mají být dostavěny do července 2019. Klíčoví pracovníci se prostřednictvím individuálních plánů klientů zaměřovali na rozvoj a udržování dovedností klientů, které vedou k snižování jejich závislosti na poskytované službě. Postupným nácvikem vedli klienty k poznávání okolí nových domů, k využívání služeb v Bystrém i v Poličce, nakupování, cestování, k návštěvám kulturních a společenských akcí v Bystrém i v okolí.

V září zahájilo svoji činnost aktivizační centrum DOZP v Poličce, kam pravidelně dojíždí 10 klientů z Bystrého. Jsou to budoucí obyvatelé nového domu v Poličce a aktivizační centrum bude právě po přestěhování jednou z možností, kde budou moci trávit svůj čas.

V aktivizačním centru se klientům věnují pracovníci vždy individuálně, je zde k dispozici velké množství senzorických pomůcek, relaxační koutek, prostor pro aktivní hry, procvičování získaných dovedností, atd. Významnou součástí každodenních aktivit je pobyt na zahradě, vycházky po okolí i do města a určitě i návštěva místa výstavby nového domu.

Úkolem klíčových pracovníků v roce 2018 bylo zpracovávat individuální a rizikové plány a zejména plány přechodu, ve kterých se zaměřovali zejména na změny, které klienty v souvislosti s přechodem do jiného místa poskytování služby čekají. Teoreticky i prakticky vedli klienty ke snížení míry závislosti a ke zvýšení jejich kompetencí. Často klienty podporovali při běžných činnostech, společně nakupovali, vařili, pečovali o domácnost, motivovali k samostatnosti.

 

  • Podporovat osobní zájmy klientů

V roce 2018 poskytoval Domov na zámku svým klientům podmínky k tomu, aby mohli naplňovat své osobní zájmy. Pracovníci DNZ připravovali pro klienty pestrou nabídku volnočasových aktivit, návštěvy sportovních a kulturních akcí, účast na akcích mimo DNZ, atd. Vždy vycházeli z potřeb a přání klientů, a podporovali je v samostatném rozhodování o využití nabízených možností.

Projekt DNZ Bystré – Transformace pobytových služeb – významně obohatil nabídku aktivit pro klienty DOZP. Od léta do podzimu měla početná skupina klientů možnost navštěvovat pravidelně farmu U lamáka v Ústupu u Olešnice, kde milovníci přírody a hlavně zvířat mohli prožít neopakovatelné zážitky. Klienti s uměleckým nadáním navštěvovali pravidelně Základní uměleckou školu, kde se aktivně zapojovali do nabízených aktivit.

Ani v areálu DNZ nebyli klienti ochuzeni o tradiční aktivity, navštěvovali snoezelen, věnovali se hudbě, zpěvu, sportu i relaxaci. Kromě prostor domova, parku a hřiště využívali klienti ke svým aktivitám i veřejné prostory ve městě a okolí. Do objektu Integračního centra docházeli pravidelně klienti z dalších domů, využívali zde snoezelen, rehabilitaci, terapeutickou dílnu, večerní školu a kavárnu. Zdejší prostory jsou bezbariérové, vhodné tedy i pro imobilní klienty.

Možnosti navštěvovat pravidelně terapeutické dílny využilo v uplynulém roce 34 klientů, další měli možnost navštěvovat dílny nepravidelně, dle aktuálního zájmu. Terapeutické dílny nabízely v roce 2018 výrobu z papíru, ze dřeva, z textilu, výrobu svíček, práci ve skleníku a další kreativní činnosti. Klienti, kteří nezvládnou žádnou z nabízených pracovních činností, mohli v rámci dílen relaxovat, hrát hry, procvičovat motoriku, poslouchat hudbu nebo čtení z knih, trávit čas na vycházce v okolí domu, atd. Terapeutické dílny v Integračním centru byly pro klienty otevřené každý všední den od 8 do 15 hodin.

V domě na ulici Vrchlického využívali klienti tzv. „domácí dílnu“, je to místnost určená k aktivizaci formou her s různými senzorickými pomůckami, kreslení, tvoření z papíru, poslech hudby a také zde probíhala muzikoterapie.

Klienti ze Zátiší mimo jiné s podporou pracovníků pečovali o okolí domu, o blízký sad, velmi často trávili svůj volný čas venku na terase, která je oblíbeným místem k odpočinku.  Častou činností, která baví téměř všechny, je poslech hudby, hra na hudební nástroje a zpěv. Zábavnou formou klienti společně s pracovníky připravili originální program na několik veřejných vystoupení, např. na „Zahradních slavnostech“ a na přehlídce „Život je jen náhoda“.

Dle svých osobních zájmů se klienti individuálně zúčastňovali různých výletů, sportovních a společenských akcí a soutěží, které se konaly v průběhu celého roku v DNZ i mimo něj. Jmenujme namátkou: návštěvy výstav v Bystrém a v Poličce, výlet do ZOO, speciální olympiáda v Brně, návštěvy kina, výlet do Prahy, návštěva vystoupení harmonikářů v Olešnici, hra bowlingu v Jedlové a mnoho dalších.

Součástí života každého člověka je i oslava narozenin. V uplynulém roce oslavilo několik klientů významná životní jubilea, klíčoví pracovníci jim pomohli zorganizovat milé a důstojné oslavy, ať už v kavárně, nebo přímo v prostředí, které je jim nejbližší.

  • Využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

Města Bystré i Polička nabízejí svým občanům celou řadu služeb. Klienti DNZ tyto služby v průběhu roku zcela běžně využívali, navštěvovali knihovnu, poštu, obchody, kadeřnictví, opravnu obuvi, cukrárnu, restaurace, kostel, kino, bazén, výstavy v multifunkčním domě, atd.

Samozřejmostí se pro klienty stalo i cestování veřejnou dopravou, autobusem jezdí nejčastěji do Poličky nebo do Svitav na kulturní akce, výstavy či nákupy.

Provázení klientů nabídkou služeb a dalších kulturních a společenských akcí provádějí jejich klíčoví pracovníci, kteří následně zajišťují i doprovod (osobně, nebo v zastoupení jiným pracovníkem).

Úkolem pracovníků v této oblasti života klientů bylo i společné vyhodnocení přiměřeného rizika a příprava a plánování bezpečných postupů. Jedná se zejména o nácviky samostatného pohybu po městě, v okolí domu, cestování s využitím bezbariérové veřejné dopravy, využití elektrických invalidních vozíků, atd.

Klienti se také zúčastnili mnoha akcí, které pořádal Domov pro širokou veřejnost – přehlídky  „Život je jen náhoda“, Zahradních slavností, Vánočních trhů, Abilympiády, atd.

Aktivní účast zejména na sportovních akcích není pro klienty z důvodu vyšší míry postižení možná, ale přesto se mohli mnoha akcí účastnit jako diváci a fanoušci. Týmu DNZ Bystré fandili 13. a 14. června na Turnaji přátelství v DNZ a 10. října na florbalovém turnaji.

  • Podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

DNZ v uplynulém roce spolupracoval s o.p.s. Rytmus, která se zabývá podporovaným zaměstnáváním. V roce 2018 byl jeden klient zařazen do pořadníku žadatelů.

Jeden klient je zaměstnán v DNZ na dohodu o činnosti. Další klienti se na případné uplatnění na volném trhu práce připravují v terapeutických dílnách.

  • Podpora v naplnění potřeb klienta

Pracovníci DNZ Bystré individuálně přistupovali ke každému klientovi, respektovali jeho přání a potřeby s důrazem na zajištění důstojnosti a pracovali na základě týmové spolupráce.

Zjišťování a naplňování potřeb klientů probíhalo prostřednictvím individuálního plánování služby dle metodiky pro individuální plánování v návaznosti na transformaci DNZ Bystré. Individuální plány pracovníci společně s klienty zpracovávali, vyhodnocovali a aktualizovali dle skutečných potřeb. Na naplňování cílů se kromě samotných klientů podíleli do značné míry klíčoví pracovníci i ostatní personál.

Klíčoví pracovníci klientů, kteří přejdou v roce 2019 do nových domů v rámci služby DOZP, začali už v průběhu roku 2018 předávat informace pracovníkům, kteří budou o klienty ve službě pečovat. S dostatečným předstihem je upozorňovali i na případná rizika a společně plánovali možnosti jejich řešení.

Klíčoví pracovníci dotčených klientů měli v průběhu roku možnost navštívit několikrát nové domy, vyslovit svoje připomínky a pomoci přizpůsobit interiér i exteriér domu tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám klientů. Budoucí obyvatelé domů měli možnost osobně navštívit lokalitu výstavby a interiéry domu shlédnout na fotkách.

 

  • Udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Pracovníci DNZ podporovali klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle jejich potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence a formou osobních setkání. Doprovázeli je na společenské a sportovní akce, kde se klienti setkávali se svými známými, nebo navazovali nová přátelství. Pokud klient nezvládnul samostatné cestování, využil fakultativní službu domova – dopravu automobilem DNZ.

Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na akce, které pořádal domov (Zahradní slavnosti, Vánoční trhy, Dny otevřených dveří, setkání s rodiči a opatrovníky).

Pokračovalo i setkávání klientů domova s kamarády, kteří již nežijí v budově zámku, ale bydlí v domech a v bytech v Bystrém a v Poličce. Vzájemně se navštěvovali ve svých domácnostech, nebo se potkávali na veřejných společenských akcích.

Ve dnech 13. a 14. června se v DNZ konal tradiční Turnaj přátelství, kde se klienti potkali se spoustou svých kamarádů a známých z jiných domovů. Turnaje se zúčastnili i žáci Základní školy Bystré.

 

  • Poskytovat podporu ve vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 dochází do Speciální základní školy Bystré v rámci povinné školní docházky 6 klientů DNZ Bystré. Klientům je poskytována každodenní podpora při docházení do SZŠ a individuální pomoc při domácí přípravě na vyučování.

V tzv. „Večerní škole“ jsou klienti podporováni ve svých zájmech, a to především v práci na PC, ve sportovních aktivitách, ve využití snoezelenu, dále se věnovali procvičování trivia formou odpovídající jejich věku (kvízy, křížovky, počítačové programy), používání mobilu, tabletu, atd.

Večerní školu navštíví týdně více než 30 klientů. Práce pedagoga zahrnovala i individuální aktivity s klienty s těžkým postižením, práci u lůžka, doprovody na různé akce, pobyt v přírodě, tematické vycházky, apod.

Tři klienti navštěvují Základní uměleckou školu v Bystrém v rámci projektu DNZ Bystré – Transformace pobytových služeb.

 

  • Poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

Plán vzdělávání pracovníků vycházel z potřeb pracovníků, které zjišťoval vedoucí při motivačních pohovorech a z potřeb organizace vzhledem k aktuálnímu dění v DNZ (transformace, práce s osobami se specifickými potřebami).  Pracovníci přímé péče se vzdělávali v oblastech spojených s transformací domova.

Formou stáže navštívili organizace, které už prošly transformací pobytových sociálních služeb: DNR Svitavy, DPH Žampach, Domečky Rychnov nad Kněžnou, Domov Nanovo Studénka a Domov Kamélie Křižanov.

Probíhala i supervizní setkání, v roce 2018 se uskutečnilo 10 skupinových a 8 individuálních supervizí.

Čtyři pracovníci provozu absolvovali rekvalifikační kurz, aby mohli začít vykonávat práci pracovníka přímé péče.

Vzděláváním prošli i sociální pracovníci, zdravotní sestry a management DNZ.

Pracovníci přímé péče, klíčoví pracovníci a zástupci vedení DZN se setkávali na pravidelných poradách, kde si předávali informace potřebné k běžnému provozu a dále na schůzkách budoucích pracovních skupin, při kterých se podíleli na vytváření celkového konceptu poskytování služby komunitního typu.