Hodnocení plnění cílů sociální služby Chráněné bydlení v DNZ Bystré k 31. 12. 2018

Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje 24 hodinovou pobytovou sociální službu v chráněném bydlení (dále jen CHB) osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Domov tuto službu poskytuje od roku 2010.

V roce 2018 došlo, v rámci transformace pobytových sociálních služeb, k navýšení kapacity z 10 na 15 osob. V dubnu 2018 bylo uvedeno do provozu chráněné bydlení v Poličce. V tomto městě je služba poskytovaná v rodinném domě v běžné zástavbě a využívá jí 5 osob.

I nadále je o pobytovou sociální službu chráněné bydlení zájem, o čemž svědčí nové žádosti v pořadníku žadatelů.  V roce 2018 službu využívalo celkem 15 osob s vyšší mírou podpory, z toho 8 klienti s II. stupněm PnP, 6 klientů s III. stupněm PnP a 1 klient se IV. stupněm PnP. Věkový průměr byl 42 let.

Pobytová sociální služba chráněné bydlení má stanoveny cíle, které se během roku poskytováním služby průběžně naplňují

a podle potřeb klientů přehodnocují.

 

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

Tento stanovený cíl se v chráněném bydlení daří postupně naplňovat. Služba je poskytována ve dvou rodinných domech v běžné městské zástavbě, v centru města Bystrého a ve městě Polička. Domácnosti v těchto rodinných domech odpovídají požadovaným parametrům materiálně technického standardu vydaného MPSV. Klienti si postupnými nácviky a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích postupně zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a toleranci k druhým lidem.

 2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Tento cíl se daří plnit postupně, míra podpory při zvládání osobní hygieny se částečně snížila. Domácnosti, v nichž klienti žijí, jsou přizpůsobeny jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám. Klienti se v rámci svých možností v oblasti péče o svoji osobu neustále osamostatňují. Sami nebo s podporou pracovníků běžně využívají veřejné služby města, ve kterém žijí. Výhledovým cílem služby CHB je pravidelnými nácviky dále podporovat klienty k větší samostatnosti při využívání všech dostupných služeb obou měst.

 3. Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

V oblasti péče o domácnost byli klienti v průběhu roku 2018 nejaktivnější.Klienti CHB v Bystrém se i nadále aktivně zapojují do všech činností spojených s chodem domácnosti, jako např. vaření, praní, úklid a údržba a úprava zahrady. Klienti, kteří se na jaře přestěhovali do CHB v Poličce, se s těmito činnostmi seznamují postupně.

 4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Klienti CHB byli během roku 2018 podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech. V souvislosti s uplatňováním práv klientů jim byla v průběhu celého roku individuálně poskytnuta podpora při jednání na úřadech a institucích – sociální pracovnice nebo pracovníci přímé péče klienty osobně doprovázely na jednání Okresního soudu, na Městský úřad v Bystrém a v Poličce, kde si klienti vyřizovali nové osobní doklady. V průběhu roku 2018 bylo s klienty CHB, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, zahájeno soudní řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti a řízení o opatrovnictví.Velmi důležitou oblastí, ve které je klientům poskytována podpora, je hospodaření s finančními prostředky. Podpora v této oblasti je nastavena podle individuálních schopností a dovedností každého klienta.

 5. Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

Cíl týkající se podpory klientů při využívání veřejně dostupných služeb byl v průběhu roku 2018 naplněn.

Klienti chráněného bydlení v Bystrém i v Poličce byli v tomto roce intenzivně podporováni při využívání veřejně dostupných služeb, obchodů a lékařů v obou městech.

Klientům v Poličce byla poskytována vyšší míra podpory při seznamování se s novým prostředím města Poličky a všemi jeho institucemi a službami.

Zvýšená aktivita byla zaznamenána i v cestování veřejnými dopravními prostředky.

Tento cíl je i nadále možné realizovat pouze s dostatečným počtem pracovníků.

 6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

V oblasti pracovních aktivit došlo v roce 2018 ke změnám. Klienti CHB Bystré i nadále navštěvovali každý pracovní den sociálně terapeutické dílny v Bystrém, a klienti CHB v Poličce využívali, v pracovním týdnu, služeb Oblastní charity Polička, kde navštěvovali jejich AC dílny. Během roku byly s klienty vedeny rozhovory o uplatnění se na volném trhu práce, ale z rozhovorů vyplynulo, že o tuto možnost zatím nemají zájem.

 7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Cíl v oblasti využívání volného času, se v roce 2018 dařilo naplňovat celkem intenzivně. Klienti mají možnost volby jak trávit svůj volný čas. Nejčastěji volili možnost posezení s přáteli na zahradě, společných oslav narozenin, letního grilování, výletů apod. Do využívání volného času se zapojovali i pracovníci chráněného bydlení, kteří klientům nabízeli podporu např.: při hraní společenských her, výtvarných činnostech, čtení knih nebo zpěvu a hře na hudební nástroje. Klienti také často využívali soukromí ve svých bytech a pokojích, kde sledovali své oblíbené televizní pořady.

 8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

V 2018 roku se nám úspěšně dařilo naplňovat i tento cíl. Všichni klienti aktivně využívali nabídek zprostředkovaných nejen domovem, ale také městy Bystré a Polička. V doprovodu pracovníků se zúčastňovali akcí pořádaných těmito městy, např.:  Ukliďme si svoje město“, řezbářské sympozium, hudební festival Polička 555, slavnosti poličského pivovaru atd. V druhé polovině roku 2018 se někteří klienti chráněného bydlení v Bystrém aktivně zapojili do projektu ve spolupráci se ZUŠ Bystré. Opatrovníci a rodiče byli i v roce 2018 zváni na akce pořádané Domovem.