Hodnocení plnění cílů sociální služby Chráněné bydlení v DNZ Bystré k 31. 12. 2017

Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje 24 hodinovou pobytovou sociální službu v chráněném bydlení (dále jen CHB)osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Domov tuto službu poskytuje od roku 2010.

 O pobytovou sociální službu chráněné bydlení byl v roce 2017 zájem, což značí celoročně naplněná kapacita služby a nové žádosti ze strany nových zájemců.  V roce 2017 službu využívalo 10 osob s vyšší mírou podpory, z toho 4 klienti s II. stupněm PnP, 5 klientů s III. stupněm PnP a  jeden se IV. stupněm PnP.  Věkový průměr byl 40 let.

 CHB  flexibilně reaguje na potřeby klientů, kteří postupně získávají nové zkušenosti a dovednosti. Pracuje se s možnostmi přirozeného rizika a situace, které by pro klienty značili zvýšené nebezpečí, jsou ošetřeny rizikovými plány, se kterými se průběžně individuálně pracuje.

S měnícími se potřebami klientů se přehodnocují a také mění cíle služby.

 

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

Cíl, obnovení standartního životního stylu se v této pobytové sociální službě daří postupně naplňovat. Služba chráněné bydlení je poskytována v rodinném domě v běžné městské zástavbě, v centru města Bystré. Postupnou rekonstrukcí domu se vytvořilo bydlení v jedné skupinové domácnosti pro 6 klientů a ve dvou individuálních domácnostech pro 4 klienty. Všechny domácnosti mají vlastní kuchyňku a vlastní sociální zařízení.

Bydlením v menším počtu lidí se podařilo klienty přiblížit k běžnému  standardnímu životnímu stylu. Klienti si své byty zdobí a vybavují předměty, dle svého přání a vkusu, postupně doplňují svým nábytkem a dalšími bytovými doplňky. Nácvikem a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si klienti postupně zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a toleranci k druhým lidem.  Záměrem transformačního plánu bylo, v návaznosti na zvyšování samostatnosti klientů, postupné snižování počtu pracovníků a péče. V současné době není tento záměr možno realizovat z důvodu potřeb klientů, kteří službu využívají. Jedná se o klienty se zdravotními a pohybovými specifiky.

 2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Cílem v oblasti sebeobsluhy je postupné snižování míry podpory pracovníků. Tento cíl se daří plnit postupně, míra podpory při zvládání osobní hygieny se částečně snížila. Klienti se snaží většinu úkonů týkajících se vlastní osoby zvládnout bez pomoci nebo pouze s mírnou pomocí pracovníků. Klienti si sami, nebo s podporou pracovníků, nakupují osobní hygienické pomůcky a kosmetiku v místních obchodech. V koupelnách jsou nainstalována tlačítka k nouzovému přivolání si pomoci a pro zajištění bezpečnosti klientů, jsou koupeny vybaveny protiskluzovými podložkami a bezpečnostními madly.

O svůj vzhled pečují klienti pravidelně, dle svých potřeb a přání, zpravidla 1x měsíčně, využívají služeb kadeřnice a pedikérky, které mají své provozovny ve městě.  V průběhu roku 2017 se dva klienti pravidelnými nácviky osamostatnili natolik, že veřejně dostupné služby již navštěvují samostatně, bez doprovodu pracovníků. Ostatní klienti využívají doprovodu pracovníků z důvodu bezpečnosti, neboť při pohybu po frekventovaných vozovkách jsou nejistí.

Výhledovým cílem služby CHB je pravidelnými nácviky podpořit další klienty k větší samostatnosti při využívání všech služeb města Bystré.

 3. Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

Tento cíl služby se v průběhu roku 2017 podařilo naplnit nejvíce. Zásadní změnou bylo nastavení podpory v praní prádla, kdy se klienti rozvíjeli v činnostech spojených s praním prádla, dávkováním pracích prostředků a obsluhou pračky a sušičky. Každý si své prádlo pere sám s přiměřenou mírou podpory a pomoci pracovníka, čímž se odboural další z ústavních prvků  – společné praní prádla.

Cíl se daří naplňovat také v oblasti stravování. Klienti si s podporou pracovníků zajišťují celodenní stravu sami z vlastních potravin. Dle svých možností se podílejí na všech činnostech souvisejících s přípravou jídla, od plánování stravy, sestavení jídelníčku, nákupu potravin, přes jednoduché pomocné práce při vaření až po úklid pracovní plochy a přípravy ke stolování. Pravidelnou činností získali klienti více jistoty a dovedou například oškrábat brambory, očistit a nakrájet zeleninu, obalit maso v trojobalu. Pravidelnou činností si klienti také více osvojili dovednosti v obsluze kuchyňských spotřebičů jako je rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka nádobí a elektrický sporák nebo trouba. Někteří se zdokonalili v ovládání elektrické varné desky, kdy dokážou regulovat nastavení teploty plotýnek.

Úklid svých pokojů a bytů si všichni klienti zajišťují sami, případně s podporou nebo pomocí pracovníků. Dovedou si převléknout lůžkoviny, ustlat postel, setřít prach, umýt podlahu apod., s pracemi, jako je například mytí oken, pomáhají pracovníci.

Na údržbě společných prostor, okolí domu a údržbě zahrady se podílejí všichni klienti chráněného bydlení společně, každý dle svých dovedností.  Starají se o celoroční údržbu chodníku před domem, pomáhají se zaléváním záhonů, hrabáním listí, odklízením posekané trávy, aj. Na zahradu byl pořízen další nový kompostér, aby bylo možné odklízet biologický odpad. Společně s pracovnicemi se starali o květinovou část zahrady.

 4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Sedm z deseti klientů je trvale přihlášeno na adresu Nám. na Podkově č.p.7, tři klienti jsou k trvalému pobytu přihlášeni v místech bydliště svých rodin. Všichni klienti CHB mají zřízeny osobní účty, které spravují opatrovníci. Klientům je podpora v hospodaření s penězi, poskytována dle jejich potřeb, prostřednictvím pracovníků CHB a sociální pracovnice DNZ.

Klienti CHB jsou podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech. Mají možnost rozhodovat se např.: kdy vstanou, co si obléknou, co budou jíst, jakou práci budou v ten den vykonávat, jak budou trávit volný čas apod. Je respektováno jejich soukromí a jejich intimita. Mají svobodný přístup k informacím, které získávají ze sdělovacích prostředků (sledování televize, čtení časopisů a denního tisku, z letáků, hlášení místního rozhlasu, atd.) a pracovníci klientům poskytují podporu při zprostředkování těchto informací srozumitelnou formou. Klienti mají možnost svobodně se vyjádřit k poskytování sociální služby CHB, jak při běžných hovorech s pracovníky, s nimiž se potkávají každý den, tak 1x měsíčně na pravidelných hodnotících a monitorovacích schůzkách, na nichž bývá přítomen ředitel DNZ a sociální pracovnice.

V souvislosti s uplatňováním práv klientů jim byla průběhu roku 2017 individuálně poskytnuta podpora při jednání na úřadech a institucích – sociální pracovnice klienty osobně doprovázela na jednání Okresního soudu ve Svitavách, na Úřad práce a na Městský úřad v Bystrém a v Poličce. V průběhu roku 2017 bylo s klienty CHB, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, zahájeno soudní řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti a řízení o opatrovnictví.

I nadále je klientům poskytována podpora v oblasti hospodaření s finančními prostředky a evidence finanční hotovosti. Finanční oblast je pro klienty jedna z nejdůležitějších, proto jim bude i nadále poskytována podpora, která je nastavena podle individuálních schopností každého klienta.

 5. Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

V průběhu celého roku 2017 byli klienti chráněného bydlení intenzivně podporováni ve využívání veřejně dostupných služeb v Bystrém a v okolí.  Využívali místní obchody a další služby města, např.: kadeřnictví, opravny, místní knihovnu, atd. Klienti, kteří mají své mobilní telefony, využívali služeb pošty, kam si s podporou pracovníků chodí dobíjet kredit.

S podporou pracovníků docházeli klienti CHB na vyšetření k obvodnímu lékaři a ke stomatoložce do jejich ordinací v centru města. Klientům byla podpora poskytovaná i při využívání služeb místní lékárny, dva klienti chráněného bydlení si své záležitosti v lékárně zařizovali sami, bez doprovodu pracovníků.

Klientům byly v průběhu roku zajištěny také doprovody mimo Bystré, např. do Poličky, Svitav a Litomyšle. V doprovodu pracovníků klienti CHB cestují autobusem. Těmito nácviky získávají zkušenosti a dovednosti v oblasti cestování a mají možnost setkávat se s jinými lidmi. Tyto cíle je možné realizovat pouze s dostatečným počtem pracovníků.

 6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

Tento cíl se nám v průběhu roku 2017 dařilo naplňovat. Všichni klienti chráněného bydlení se aktivně zapojovali do pracovních činností v sociálně terapeutických dílnách v Bystrém. Klienti mají v sociálně terapeutických dílnách uzavřeny pracovní smlouvy, kam pravidelně docházejí každý všední den, v čase od 8:00 do 15:00 hod. V STD se učí zodpovědnému přístupu k práci, pracovní morálce, pravidelnému režimu dne, setkávají se s přáteli. Klientům v STD je nabízeno několik možností pracovních aktivit – výroba svíček, mýdel, keramiky, košíků, textilních sedáků, práce se dřevem a papírem a klienti mají možnost volby rozhodnout se, jaké činnosti se budou věnovat. Tři klienti chráněného bydlení se v průběhu roku zúčastnili různých prodejních a prezentačních akcí této služby, např. prodeje výrobků na velikonočních a vánočních trzích Poličce a v Bystrém, na prodejní akci v Pardubicích, na městských slavnostech v Poličce, atd.

Jeden klient chráněného bydlení pravidelně dochází do kavárny DNZ, kde se aktivně zapojuje do obslužné kavárenské činnosti.

 7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Cílem v oblasti využívání volného času je podpořit klienty samostatně se rozhodnout, jak využít svůj volný čas.  Klienti si naplánovali a s podporou pracovníků zrealizovali např.: návštěvu bazénu, společnou oslavu narozenin, letní grilování, návštěvu nové hasičské zbrojnice, výlety atd. Výletů se uspořádalo několik, ale největším zážitkem byly ty, při kterých se cestovalo vlakem.

Klienti svůj volný čas tráví aktivně i pasivně. Pomáhají s péčí o květinovou zahrádku, zapojují se do prací na zahrádce zeleninové. Na zahradě CHB mají možnost si zahrát petang či ruské kuželky. Nebo si v klidu vypít kávu pod pergolou. Využití v letních měsících našel i zahradní gril, na kterém si klienti s podporu pracovnic několikrát připravili dobrou večeři.

V období, kdy je nepříznivé počasí a není možné trávit volný čas venku, jsou klientům nabízeny různé možnosti, jak trávit volný čas, např. stolní společenské hry, výtvarné činnosti, hudební podvečery, čtení knih, které si dle svého výběru půjčují v městské knihovně, nebo sledují oblíbené filmy. K oblíbeným aktivitám patří také návštěva kina, jeden klient je pravidelným čtenářem a má v místní knihovně svou čtenářskou průkazku.

Často ale k jejich volbě patří jen odpočinek ve svém bytě, po rušném dni si užívají klidu a svého soukromí. Velice rádi, z pohodlí svého domova, sledují televizní seriály a soutěžní pořady, při kterých si ověřují své znalosti.

 8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

V průběhu 2017 roku se nám úspěšně dařilo naplňovat i tento cíl. Všichni klienti chráněného bydlení se aktivně začleňovali do běžného života ve městě. Účastnili se akcí pořádaných městem Bystré, např.: zapojili se do akce „Ukliďme si svoje město“, byli se podívat na řezbářském sympoziu, v letním období přijali pozvání od seniorů na jimi pořádané sportovně soutěžní odpoledne, kde si kromě soutěžení se seniory příjemně popovídali.

S nadšením se zúčastnili slavnostního otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, v adventním čase se šli podívat na trhy spojené s rozsvícením vánočního stromu, navštívili výstavu betlémů na MFD a šli se podívat na vystoupení „Živý betlém“. V průběhu roku si několikrát zašli do některé z místních restaurací, na posezení s přáteli.

Dále klienti navštívili i akce pořádané mimo město Bystré. Tradičně navštívili přehlídku „Život je jen náhoda“ v Poličce, jeden z klientů CHB společně s klienty PSB a pracovnicemi, cestoval do Semil na festival „Patříme k sobě“. Klienti CHB pracující v STD navštívili „Majáles“ v Poličce a „Festival 555“. Tito klienti také prodávali svoje výrobky v několika dalších městech, např. v Kunštátě nebo v Pardubicích.

Zatančili si na Valentýnském plese ve Svitavách, v Nedvězím na Traktoriádě si prohlédli zemědělskou techniku, v Borové u Poličky si zahráli minigolf, prohlédli si hrad Svojanov nebo třeba obdivovali zvířata v ZOO Brno.

Jeden z klientů chráněného bydlení plní povinnou školní docházku při speciální základní škole v Bystrém a v doprovodu svého asistenta dochází pravidelně 1x týdně do ZUŠ v Bystrém, kde se v rámci socializace setkává s ostatními žáky ZUŠ.

Kromě začleňování do společnosti je klientům také po celý rok poskytována intenzivní podpora při kontaktu se svými rodinami. Pracovnice zprostředkovávají telefonické kontakty, ale také osobní setkání klientů s rodinnými příslušníky, nebo jejich známými.

Opatrovníci a rodiče byli v roce 2017 zváni na akce, které domov pravidelně pořádá.