Hodnocení naplnění cílů pobytové sociální služby Chráněné bydlení  – za rok 2020

Základní informace

Domov na zámku Bystré již 10 let poskytuje 24 hodinovou pobytovou sociální službu Chráněné bydlení (dále jen CHB) osobám od osmnácti let věku se středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Služba je poskytována v lokalitách měst Bystré a Polička. Celková kapacita CHB je 20 osob, která byla v roce 2020 plně využita. V Bystrém, na adrese Nám. na Podkově čp. 7 bydlí 8 mužů a 2 ženy, v Poličce je tato služba poskytována na adresách Čsl. Armády čp. 989 a na ul. J.V.Michla  čp.1183. Oba domy splňují podmínky plnohodnotného bydlení pro 5 + 5 osob. Dům na ul. J.V.Michla je bezbariérový, uzpůsoben potřebám člověka s pohybovým omezením, který tuto službu využívá.

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

Tento cíl je naplňován průběžně. Klientům, kteří využívají pobytovou sociální službu CHB je poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb, tak aby se co nejvíce osamostatnili a jejich život dosáhl podoby běžného životního standardu. Začleňují se do společnosti, upevňují své pracovní návyky, starají se o své domácnosti, atd. Prostřednictvím pracovníků je jim poskytována podpora nejen ve svém rozhodování, což postupně vede k jejich větší kompetentnosti a zodpovědnosti za své jednání, ale také v oblasti mezilidských vztahů, kde se formuje společenská pozice každého z nich a utváří se postoj v oblasti respektu a tolerance k druhým lidem.

2. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Cíl týkající se zvládání péče o sebe sama se postupně daří realizovat. Klientům je připomínáno, že to, jak člověk vypadá, je jedno ze základních kritérií, jak člověka přijímá jeho okolí. Většina klientů si toto již uvědomuje. Opakovanými nácviky a individuální podporou ze strany pracovníků se postupně osamostatňují a upevňují si úkony spojené s osobní hygienou a péčí o svůj zevnějšek. Někteří se již zcela naučili ovládat automatickou pračku i sušičku, které jsou v každé domácnosti, ostatním je v této oblasti poskytována podpora dle jejich potřeb. Nákupy kosmetiky a hygienických potřeb již ve většině případů také zvládnou samostatněji, v této oblasti využívají spíše poradenství. Upozorní na potřebu dokoupení těchto prostředků, což u většiny z nich v předchozích letech nebývalo samozřejmostí.

3.Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

Cíl spojený s chodem domácnosti byl v průběhu roku 2020 také postupně naplňován. Klientům, v chráněném bydlení je, prostřednictvím pracovníků, poskytována taková podpora, která klienty rozvíjí, motivuje a zdokonaluje ve všech činnostech souvisejících s chodem domácnosti. Při každodenních činnostech, které se po většinu dní v roce opakují, získávají klienti jistotu a zručnost. Aktivně se zapojují do péče o své bydlení, s podporou zvládají úklid svých i společných prostor, pečují o květiny v domě, ale také o prostory venkovní, což znamená práci na zahradě, která je součástí každého domu, ve kterém je služba CHB poskytována. Zahrady a dvorky se především v letním období staly příjemným místem k posezení, ale i k práci. Klienti si vypěstovali zeleninu, jahody i bylinky. U domu v Poličce byl postaven skleník, ve kterém si klienti vypěstovali rajčata a okurky. Největší zájem byl zaznamenán při přípravě teplých jídel, kdy se klienti dle svých možností a dovedností přímo podíleli na činnostech souvisejících s vařením.  Rádi pomáhali s nákupy a přípravou surovin, čištěním zeleniny, krájením, a dalšími pracemi. Někteří z nich se naučili ovládat kuchyňské spotřebiče, např. šlehač, varnou desku či myčku nádobí.

4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Tento cíl je realizován průběžně. Klienti byli pracovníky podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech, dále byli v doprovodu klíčových pracovníků, nebo sociální pracovnice, doprovázeny na úřady, k lékařům, při cestování, a při vyřizování osobních záležitostí. Velmi důležitou oblastí, ve které byla klientům poskytována individuální podpora, je oblast hospodaření s finančními prostředky.

Klienti se koncem roku mohli písemnou formou v dotazníkovém šetření vyjádřit k poskytované sociální službě CHB. K průběhu sociální služby se mohli vyjadřovat též na společných setkáních, kterých se účastnili i –  ředitel DNZ Bystré, vedoucí služby, sociální pracovnice a řídící pracovnice služby CHB. Na těchto setkáních jsou témata práv a svobod s klienty také diskutována.

5.Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

Cíl týkající se podpory klientů při využívání veřejně dostupných služeb byl v uplynulém roce velmi těžko realizovatelný. Způsobeno to bylo tím, že celou republiku zasáhla virová nákaza, která se postupem času změnila v epidemii a v důsledku zachování zdraví obyvatel vydávala vláda opakovaně nařízení, jež značně využívání veřejných služeb omezovala. V rámci možností tak klienti CHB využívali pouze základní služby, jako jsou obchody, kadeřnictví a služby pedikérky. Pokud to situace umožňovala, aktivně se zapojovali do projektu se ZUŠ.

6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

Tento cíl se ke spokojenosti klientů dařilo v roce 2020 realizovat pouze částečně. Všichni klienti z CHB v Bystrém i nadále využívají službu STD, kam docházejí pravidelně a podílejí se na tvorbě výrobků rozličného sortimentu, jak v dílně textilní, keramické, svíčkařské, tak i při práci s papírem. Cíl se ale nepodařilo plně realizovat dle představ klientů v Poličce. Klienti, kteří bydlí v Poličce od konce roku 2019, projevili zájem o spolupráci s Oblastní charitou Polička (dále jen OCHP), která v rámci AC dílen nabízí možnosti práce v rukodělných dílnách různého zaměření. Čtyři klienti v minulém roce již tuto návaznou službu využívali, a dalších pět, kteří se do Poličky přistěhovali před koncem loňského roku, ji začali využívat nově, od ledna 2020. Smlouvu o spolupráci od 1.1. 2020 mělo s OCHP sjednáno celkem 9 klientů. Ovšem po uplynutí 3-měsíční zkušební doby, byla třem klientům smlouva ze strany OCHP ukončena a tak bylo nutné hledat jiná řešení, jak tyto klienty zapojit do pracovních aktivit. S ohledem na skutečnost, že v Poličce a jejím blízkém okolí není další takováto služba jiného poskytovatele, která by nabídla pracovní uplatnění lidem se středně těžkým MP, bylo nutné přikročit k často auditory kritizovanému řešení a nabídnout těmto lidem práci v sociálně terapeutických dílnách stejného poskytovatele. Od měsíce dubna, po zbytek roku 2020, byl těmto lidem zajištěn svoz do STD v Bystrém, kam denně docházeli pracovat spolu s lidmi z bysterského chráněného bydlení.

Klienti chráněného bydlení nenašli, a vzhledem ke svým možnostem a pracovním dovednostem, ani nehledají uplatnění na volném trhu práce. O tuto možnost projevil zájem pouze jeden muž, ovšem v důsledku jeho kombinovaného postižení se pro něho práci zatím nepodařilo najít. Tento muž projevil zájem o opětovné navázání spolupráce se společností Rytmus VČ, která se na vyhledávání pracovních příležitostí pro lidi s MP zaměřuje.

7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Klientům byla v průběhu roku poskytována podpora v samostatném rozhodování v oblasti trávení volného času, tak aby si v co možná nejvyšší míře dokázali naplánovat svůj volný čas a mohli se věnovat svým zájmům. V uplynulém roce však v důsledku vládních omezení nebylo mnoho příležitostí k výletům, či návštěvám sportovních utkání nebo společenských akcí. Klienti CHB po většinu času pobývali v prostorách svých domů a zahrad, které nabízejí jak možnosti aktivního, tak pasivního odpočinku. Ze strany pracovníků průběžně přicházely nabídky, jak trávit volný čas, v podobě čtení knih, hraní společenských her, zpěvu za doprovodu hudebních nástrojů, výtvarné činnosti, atd. V CHB v Bystrém mají klienti domácí zvířata, kočku a morče, a péče o ně je také způsobem, jak trávit volný čas. Pokud to situace umožňovala, byl volný čas klientů vyplněn i návštěvou canisterapeuta. Často však klienti využili i možnosti svého soukromí ke sledování oblíbených televizních pořadů či práci s počítačem.

8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

Tento cíl se v průběhu roku 2020 nebylo možné plně realizovat dle potřeb, představ a přání klientů, tak jako v předchozích letech. Vše plně souviselo s aktuální situací v celé ČR, kdy se rozšiřovala virová nákaza Covid – 19 a v souvislosti s ní byla vládou opakovaně vydávána opatření, jenž společenský život, z důvodu zajištění ochrany zdraví občanů, značně omezovala. Vydaná opatření se vztahovala na celou společnost, včetně lidí využívajících službu chráněného bydlení, což bylo klienty plně respektováno.

Kontakty s rodinou a přáteli byly dle možností podporovány tak, aby byly naplněny potřeby klientů. Rodina i přátelé navštěvovali klienty v místě poskytování sociální služby a klienti měli možnost, po dohodě s rodinou, kdykoliv odjet na pobyt mimo CHB. V době vyhlášení nouzového stavu, kdy byl osobní kontakt omezen, byla častěji poskytována podpora v této oblasti, formou korespondence, prostřednictvím telefonických hovorů, či komunikace přes skype.