Hodnocení plnění cílů sociální služby Chráněné bydlení v DNZ Bystré k 31. 12. 2019

Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje 24 hodinovou pobytovou sociální službu chráněné bydlení (dále jen CHB) osobám od osmnácti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Služba je poskytována od roku 2010.

Kapacita služby je celkem 20 osob, věkový průměr klientů je 44 let, službu využívají muži i ženy.

 

Vlastní vyhodnocení cílů

  1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

V roce 2019 došlo v rámci transformace sociálních služeb k navýšení kapacity z 15 na 20 osob. Klienti CHB bydlí v jednom domě v Bystrém a ve dvou domech v Poličce. V listopadu přešlo 5 klientů služby DOZP do CHB.

Klienti, kteří službu využívají dlouhodobě, nemají problémy s běžným každodenním životem. Postupně se naučili větší zodpovědnosti za sebe sama a získali potřebné kompetence. 

Klienti, kteří přešli ze služby DOZP, se teprve v novém prostředí učí žít. Postupnými nácviky a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si postupně zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování. I když se znají z dřívějška, vzájemnou toleranci a klidné soužití v domě si teprve osvojují.

 

  1. Zvládání každodenní péče o sebe sama – osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Osobní hygiena a péče o to, jak člověk vypadá, je bezpochyby jedno ze základních kritérií, jak člověka přijímá jeho okolí. Služba poskytuje klientům standardní zázemí (včetně bezbariérovosti) pro to, aby mohli samostatně ve svých domácnostech zvládat osobní hygienu.

Klienti se v rámci svých možností v oblasti péče o svoji osobu neustále osamostatňují, například i tím, že si sami dokážou nakoupit hygienické potřeby, umí obsluhovat pračku a sušičku, ve skupině se navzájem upozorní na nedostatky, atd.

Když však tuto činnost nemohou z nějakého důvodu dlouhodobě zvládat, vždy je nablízku pracovník, který jim poskytne přiměřenou podporu.

 

  1. Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

Péče o domácnost byla i v uplynulém roce jednou z priorit služby. Klienti s podporou pracovníků důsledně pečovali o své byty, zútulňovali si je sezónní výzdobou, pečovali o květiny a těšili se z příjemného prostředí. Součástí domů jsou i společné prostory, o které se klienti samostatně starali. Dále zahrady a dvorky, které se především v letním období staly příjemným místem k posezení, ale i k práci. Klienti si vypěstovali zeleninu, jahody i bylinky. U domu v Poličce byl postaven skleník, ve kterém si klienti vypěstovali rajčata a okurky.

Klienti v novém domě v Poličce se teprve s běžným chodem domácnosti seznamují a sžívají se s prostředím. Péče o zahradu je čeká až v nastávající sezóně.

Všichni se pravidelně zapojovali do přípravy jídel a do vaření.

 

  1. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

Klienti byli pracovníky podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech. Klíčoví pracovníci nebo sociální pracovnice doprovázeli klienty na úřady a instituce, k lékařům, při cestování, a při vyřizování osobních záležitostí. V květnu poskytli pracovníci podporu formou doprovodu klientům, kteří se chtěli zúčastnit voleb do Evropského parlamentu.

Velmi důležitou oblastí, ve které byla klientům poskytována individuální podpora, je hospodaření s finančními prostředky.

Další běžnou součástí života je i samostatný pohyb po městě. Klientům byla vždy poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb. Část z nich žádnou podporu při pohybu po Bystrém nepotřebuje. V Poličce byla z důvodu zachování bezpečnosti klientů v silničním provozu podpora poskytována vždy.

Klienti se koncem roku mohli písemnou formou v dotazníkovém šetření vyjádřit k poskytované sociální službě DNZ. K průběhu sociální služby se mohli vyjadřovat též na pravidelných hodnotících a monitorovacích schůzkách, jejichž frekvence je 1x za dva měsíce.

 

  1. Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

Cíl týkající se podpory klientů při využívání veřejně dostupných služeb byl v uplynulém roce naplněn hlavně pro dlouhodobé klienty CHB. Klienti zcela běžně využívali služby v Bystrém i v Poličce. Jedná se zejména o lékaře, lékárnu, kadeřnictví, pedikúru, knihovnu, kostel, obchody, poštu, městské informační centrum, muzeum a další služby. Mírnou výhodu měli klienti žijící v Poličce, kde je nabídka služeb větší. Ovšem i bysterští měli možnost za službami do jiných měst vyjet.

K cestování využívali běžně autobusovou dopravu, nicméně důležité bylo zajistit doprovod pracovníka, neboť v cílových stanicích se klienti ještě samostatně neorientují.

Klienti, kteří žijí v Poličce od listopadu, se s nabídkou služeb začali teprve seznamovat. I jim se však pracovníci intenzivně věnovali, aby jim nabídku ve městě stihli dostatečně představit.

 

  1. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

V oblasti zapojení klientů do pracovních aktivit došlo v uplynulém roce ke změnám.

Klienti CHB jsou dlouhodobě klienty dalších dvou služeb: Sociálně terapeutických dílen DNZ Bystré a AC dílen Oblastní charity Polička.

V roce 2019 docházelo do STD deset klientů z CHB v Bystrém a nově od 2.1.2019 také jeden klient z CHB v Poličce, kterému byla v AC dílnách ukončena smlouva. Do AC dílen docházeli od ledna do listopadu 4 klienti a od listopadu 6 klientů.

Žádný ze stávajících klientů neuvažoval o uplatnění na trhu práce. Pouze jeden klient, který přešel do CHB v Poličce v listopadu, projevil zájem o hledání pracovního uplatnění mimo sociální služby.  Zatím k nalezení vhodného pracovního místa nedošlo.

 

  1. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Klienti CHB byli pracovníky vedeni k tomu, aby si v co nejvyšší míře dokázali naplánovat svůj volný čas samostatně a nepotřebovali podporu. Pracovníci motivovali klienty k návštěvám kulturních a společenských akcí např. tím, že jim je pomohli vyhledat na internetu.

Pro ty, kteří volili raději klid a odpočinek, jsou u všech domů zahrady s příjemným posezením, kde se často konala společná grilování, oslavy narozenin, turnaje ve venkovních hrách (kuželky, pétanque), atd. Je to také prostor, kde jsou ubytováni domácí mazlíčci. Jeden klient pečuje o svého kocoura a další klientka o morče.

Pracovníci služby pro klienty, kteří projevili zájem, připravovali často i různé individuální nebo skupinové aktivity: výlety, hraní her, výtvarné činnosti, čtení z knih, zpěv a hraní na hudební nástroje.

Sportovně založení klienti začali na podzim docházet pravidelně do Sokolovny v Poličce, kde hráli fotbal nebo stolní tenis. Zpěváci zase společně nacvičili několik hudebních programů, se kterými vystupovali na akcích pro veřejnost.

 

  1. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

K naplňování tohoto cíle docházelo v uplynulém roce velmi intenzivně. Běžně a samozřejmě navštěvovali klienti různé akce pořádané ve městech, ve kterých žijí, ale i v okolí. Zúčastnili se tradiční Traktoriády v obci Nedvězí, vyjeli si k Milovskému rybníku, na letecký den do Hradce Králové, a mnoha dalších. Nikoho už nepřekvapilo, že se stali součástí velké skupiny dobrovolníků ve výzvě „Ukliďme Česko“.

I když jsou klienti CHB v dospělém věku, tvořivost a kreativita jim není cizí, proto byli v průběhu celého roku zváni do bysterské Základní umělecké školy, kde se účastnili společného projektu.

Pracovníci podporovali klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle jejich individuálních potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence i formou osobních setkání. Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na akce, které pořádal domov (Zahradní slavnosti, Adventní trhy, setkání s rodiči a opatrovníky).

Klienti v novém domě v Poličce se hned po nastěhování začali seznamovat s městem, s lokalitou, kde stojí jejich dům i se sousedy. Pracovníci jim byli vždy nápomocni a podpořili je např. při potížích s komunikací s novými lidmi, s orientací v okolí domu a se seznámením s nabídkou služeb.

Pro zjednodušení překonávání delších vzdáleností bylo v prosinci do CHB Polička přesunuto osobní auto Dacia Dokker, které je v užívání DNZ Bystré.