Domov na zámku Bystré shromažduje a zpracovává osobní údaje žadatelů, klientů služeb (zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců a dalších osob organizace) na základě prohlášení osob o souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou organizací shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

DNZ shromažďuje a zpracovává osobní a citlivé údaje o žadatelích, klientech, zákonných zástupcích a poskytovatelích služeb za účelem poskytování bezpečných, odborných a kvalitních sociálních služeb.

Příjemcem osobních dat jsou výhradně pověření zaměstnanci organizace, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a vnitrních předpisů organizace. Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vnitřními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů a kategorie příjemců najdete zde.