Vzdělávání dětí i dospělých, spolupráce se školami a dalšími subjekty

  • Večerní škola

Pro obyvatele Domova probíhá každodenně v odpoledních hodinách. Jde o neformální vzdělávání. Do večerní školy dochází lidé, kteří mají zájem si opakovat, upevňovat a prohlubovat své znalosti, osvojují si základy trivia, práci s počítačem a další znalosti a dovednosti dle jejich individuálních možností a potřeb.

  • Speciální základní škola

Speciální základní škola zajišťuje povinnou školní docházku také mladistvým do 26 let. Škola umožňuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem tohoto vzdělávání je vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní snazší začlenění a uplatnění ve společenském životě.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Probíhají každodenně v dopoledních hodinách individuálně, nebo v menších skupinách dle aktuálních potřeb a zájmů našich obyvatel. Jedná se nácvik orientace ve městě a okolí domova, sebeobslužné činnosti nebo zvládání činností spojených s každodenním životem. Patří sem také sportovní aktivity ( tenis, florbal, fotbal, přehazovaná …), hudební aktivity –  možnost zapojení v Rytmické kapele domova a návštěva společenských akcí v Bystrém a okolí.

  • Základní umělecká škola

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zde zajištěno formou individuální i skupinové integrace žáků do oborů a skupin. Pohyb po budově žákům umožňuje speciální kompenzační pomůcka- schodolez, s níž mohou za pomoci druhé osoby zdolávat schody.

  • Mateřská škola a Základní škola Bystré

V rámci integrace pořádá DNZ ve spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou Bystré společné akce jako je např. Abilympiáda nebo zámecké slavnosti, setkávání na divadelních představeních, účast dětí ZŠ na vánočním vystoupení obyvatel DNZ. V rámci rozvoje zájmů jsou pro ně připraveny další činnosti – pletení košíků, nebo práce v keramické dílně. Zde se setkávají naši obyvatelé, děti ze Školního klubu ZŠ a děti MŠ Bystré.

  • Město Bystré

Ve spolupráci s městem máme možnost navštěvovat přednášky, besedy a divadelní představení pořádané v Multifunkčním domě Bystré, v této budově často využíváme i místní lidovou knihovnu a informační centrumNavštěvujeme také bysterské hasiče, kteří nám o své práci vždy ochotně popovídají.

  • Město Polička

V Centru Bohuslava Martinů jsou během roku připraveny velmi zajímavé a poučné výstavy.

  • Spolupráce s partnerské domovy

-,,Život je jen náhoda“ – jde o přehlídku hudebních, tanečních a dramatických vystoupení, každoročně se účastní také Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky z Anenské Studánky, Domov na hradě Rychmburk a Oblastní charita Polička.

Sportovní hry přátel– před prázdninami se setkáváme s partnerskými domovy při přehazované, boccii, stolním tenise, přizpůsobených sportech a fotbale.

– Integrační turnaje– během roku pořádáme pro naše partnery a širokou veřejnost turnaje ve stolním tenise a florbalu.