1. Výbor obyvatel DNZ Bystré (dále jen výbor) je tvořen zástupci klientů, kteří jsou uživateli sociálních služeb poskytovaných Domovem na zámku Bystré. Posláním výboru je zprostředkovávat kontakt mezi klienty a vedením tak, aby klienti měli možnost se vyjadřovat k podmínkám a okolnostem jejich života v DNZ. Výbor umožňuje klientům vyjadřovat vlastní vůli, podněty, názory, potřeby a připomínky se zřetelem k individualitě klientů i specifikům života v domově pro zdravotně postižené osoby. Členům může být při jejich činnosti ve výboru poskytována podpora ze strany pracovníků přímé péče (KP, ŘP, VPP).
 2. K ustavení výboru obyvatel dochází na základě možností, schopností a přání klientů, resp. těch, kteří mají zájem se na jeho činnosti podílet.
 3. Funkční období ani počet členů výboru obyvatel nejsou přesněji vymezeny.
 4. Schůzky výboru obyvatel svolává a organizuje v pravidelných intervalech vedoucí vnitřního útvaru přímé péče, jenž se také těchto schůzek zúčastňuje (případně i s dalšími pozvanými osobami (ředitel, ŘP, PPP).
 5. Výbor obyvatel zastupuje klienty (obyvatele i uživatele služeb) při jednáních s vedením DNZ Bystré, nadřízenými orgány aj. subjekty (město, provozovatelé různých služeb apod.) o otázkách a tématech, které se týkají kvality života, práv a povinností i specifických přání a potřeb všech klientů nebo skupiny klientů DNZ.
 6. Výbor obyvatel plní především tyto úkoly:
 • Aktivně přispívá k výměně informací a otevřené komunikaci v DNZ mezi všemi zainteresovanými,
 • působí na klienty, aby jejich soužití, chování a jednání i vzájemné vztahy mezi nimi a zaměstnanci DNZ Bystré byly co nejlepší,
 • podílí se na řešení sporů či konfliktů mezi klienty a na minimalizaci nenaplněných očekávání mezi klienty a DNZ. Přispívá k odstraňování případných nedorozumění mezi klienty a zaměstnanci DNZ,
 • podává podněty k vedení DNZ Bystré, týkající se života, soužití a aktivit klientů – např. organizování kulturní, zájmové a pracovní činnosti, výletů, pořádání oslav apod. akcí.
 • vznáší dotazy a podněty, vyjadřuje se k naplňování obsahu a poslání zejm. pobytové sociální služby a její kvalitě,
 • může se vyjadřovat k cílům a záměrům poskytovatele v oblasti zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb a jejich rozvoje.