Výbor a schůzky obyvatel

 

 1. Výbor obyvatel DNZ Bystré (dále jen výbor) je tvořen zástupci klientů, kteří jsou uživateli sociálních služeb poskytovaných Domovem na zámku Bystré. Posláním výboru je zprostředkovávat kontakt mezi klienty a vedením tak, aby klienti měli možnost se vyjadřovat k podmínkám a okolnostem jejich života v DNZ. Výbor umožňuje klientům vyjadřovat vlastní vůli, podněty, názory, potřeby a připomínky se zřetelem k individualitě klientů i specifikům života v domově pro zdravotně postižené osoby. Členům může být při jejich činnosti ve výboru poskytována podpora ze strany pracovníků přímé péče (KP, ŘP, VPP).
 2. K ustavení výboru obyvatel dochází na základě možností, schopností a přání klientů, resp. těch, kteří mají zájem se na jeho činnosti podílet.
 3. Funkční období ani počet členů výboru obyvatel nejsou přesněji vymezeny.
 4. Schůzky výboru obyvatel svolává a organizuje v pravidelných intervalech vedoucí vnitřního útvaru přímé péče, jenž se také těchto schůzek zúčastňuje (případně i s dalšími pozvanými osobami (ředitel, ŘP, PPP).
 5. Výbor obyvatel zastupuje klienty (obyvatele i uživatele služeb) při jednáních s vedením DNZ Bystré, nadřízenými orgány aj. subjekty (město, provozovatelé různých služeb apod.) o otázkách a tématech, které se týkají kvality života, práv a povinností i specifických přání a potřeb všech klientů nebo skupiny klientů DNZ.
 6. Výbor obyvatel plní především tyto úkoly:
 • Aktivně přispívá k výměně informací a otevřené komunikaci v DNZ mezi všemi zainteresovanými,
 • působí na klienty, aby jejich soužití, chování a  jednání i vzájemné vztahy mezi nimi a zaměstnanci DNZ Bystré byly co nejlepší,
 • podílí se na řešení sporů či konfliktů mezi klienty a na minimalizaci nenaplněných očekávání mezi klienty a DNZ. Přispívá k odstraňování případných nedorozumění mezi klienty a zaměstnanci DNZ,
 • podává podněty k vedení DNZ Bystré, týkající se života, soužití a aktivit klientů – např. organizování kulturní, zájmové a pracovní činnosti, výletů, pořádání oslav apod. akcí.
 • vznáší dotazy a podněty, vyjadřuje se k naplňování obsahu a poslání zejm. pobytové sociální služby a její kvalitě,
 • může se vyjadřovat k cílům a záměrům poskytovatele v oblasti zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb a jejich rozvoje.