Místo poskytované sociální služby Bystré, náměstí Na podkově 6, 569 92 Bystré Pro službu jsou pronajaty prostory v pravé části budovy čp. 6. Dílna je snadno dostupná prostředky osobní dopravy i prostředky hromadné dopravy (zastávka autobusu 200 m). U budovy je parkoviště. Cílová skupina klientů

 • Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením od 18 do 65 let , kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.

V případě zájmu o službu je s žadatelem dohodnuta osobní schůzka. Zájemce o službu si může přizvat osobu blízkou, v případě omezení svéprávnosti je účastníkem jednání také osoba zastupující (zástupce, opatrovník). Na této schůzce se zájemce seznámí s prostředím, ve kterém služba probíhá, s provozem dílen a nabízenými službami, s pracovníky v sociálních službách a s přítomnými klienty. Zároveň je mu sděleno poslání a cíle organizace. Při rozhovoru s klientem se zjišťuje míra potřebné podpory a pomoci. Součástí jednání se zájemcem o službu je zjišťování jeho osobního cíle. Klíčovým podkladem pro stanovení osobního cíle je zjišťování zájmů a potřeb budoucího klienta (tyto informace jsou později využívány při plánování průběhu sociální služby s klientem, stanovení jeho individuálního plánu a osobního cíle). V případě, že se očekávání a cíle zájemce ztotožňují s posláním a cíli služby STD zájemce vyplní Žádost o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovnice provede z tohoto setkání zápis – jednání se zájemcem o službě dle Regionální karty sociálních služeb Pardubického kraje. Provozní doba Ambulantní služba je poskytována celoročně každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Služby sociálně terapeutických dílen jsou klientům poskytovány zcela bezplatně. Kapacita služby Kapacita služby je 20 klientů v jeden den. Průběh vlastní služby Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb. V STD má klient možnost upevňovat pracovní a sociální dovednosti při práci na výrobě:

 • Keramiky (figurální a jiná drobná keramika, keramika litá do forem)
 • Koberců a sedáků na kolíkovém stavu z různobarevné zbytkové příze
 • Šití drobných dekoračních předmětů do domácnosti (chňapky, podložky, pytlíky, apod.)
 • Košíků, táců, květináčů apod. z pedigu
 • Ručního papíru, papírových kostek a dalších výrobků z barevných kartonů, barevných a ozdobných papírů (tašky, zápichy do květináčů)
 • Parafinových svíček
 • Glycerinových mýdel
 • Vařeček, podložek pod hrnek, domečků pro hmyz, krmítek pro ptáky apod.

Hlavní činnosti služby STD jsou:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je realizována dle individuálních potřeb klienta;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V rámci těchto činností se snažíme o naplnění těchto cílů: 

 • Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností jak v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků tak v oblasti sociálních a komunikačních dovedností
 • Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)
 • Podpora při získávání nových pracovních dovedností, a to zejména: šití na novém elektronickém šicím stroji, výroba ručního papíru skartací a recyklací kancelářského papíru, výroba keramiky točením na kruhu, výroba drobných výrobků ze dřeva a další činnosti (Podpora při rozhodování, v čem se chce klient nově rozvíjet a jakou činnost chce trénovat.
 • Motivace k práci nabízením nových činností, podpora v seberealizaci, aby se klient cítil užitečný a potřebný)
 • Podpora při rozvoji pracovního a sociálního potenciálu osob se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly uplatnit na otevřeném trhu práce, podpora při spolupráci s ostatními subjekty.

Zásady pro dosahování stanovených cílů

 • Individuální přístup ke klientovi (Ke klientovi přistupujeme individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností,  s respektováním jeho lidské důstojnosti.)
 • Zapojování klienta do spolurozhodování (Posilování sebevědomí a sebeurčení klientů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků)

Ilustrační fotografie ze služby STD: