Domov na zámku Bystré je domov, ve kterém poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 18-ti let věku s mentálním postižením, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Komu je sociální služba DOZP určena?

 • Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 18-ti let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Co nabízíme

 • poskytnutí ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích
 • poskytnutí stravy v rozsahu až 5 jídel denně, zajišťujeme nutričně vyváženou stravu včetně základních diet
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

mírná, částečná, převážná, úplná pomoc a podpora při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko, vozík, při vstávání, ulehání, při podávání jídla a pití, při samostatném pohybu v zařízení i mimo něj;

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je realizována dle individuálních potřeb klienta;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

nabídka činností v terapeutických dílnách (keramická, textilní, dřevařská, košíkářská, výroba mýdel, ručního papíru), v prostředí domova je velký park, na jehož údržbě se klienti v případě zájmu mohou podílet; za přispění externích pracovníků v DNZ Bystré probíhá hipoterapie a canisterapie; co se týká oblasti vzdělávání, klienti dochází do Speciální základní školy  Bystré a Základní umělecké školy Bystré, další vzdělávání probíhá ve večerní škole, cílem  je rozvoj a upevnění psychických i fyzických schopností klientů a také vybavení vědomostmi, dovednostmi a návyky, které umožní klientům se v maximální možné míře zapojit se do společenského života;

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

při využívání běžně dostupných služeb (kadeřník, holič, pošta, kino, pedikúra, nákupy aj.) klienti DNZ Bystré dostávají takovou míru podpory, o kterou si požádají v individuálním plánu; jako samozřejmost vnímá DNZ Bystré pomoc při upevňování kontaktu s rodinou a přáteli;

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

je realizována pomocí směrnic a metodických pokynů zajišťujících našim klientům uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastního rozhodnutí např. realizaci podnětů a stížností.

Dále:

 • zabezpečujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči, na základě ordinace lékaře také celodenní péči středního zdravotnického personálu
 • nabízíme aktivizační činnosti a denní programy (např. bazální stimulaci v senzomotorické místnosti a snoezelenu, využíváme metody canisterapie a hipoterapie, nabízíme hudební, pohybové a kulturní programy a podporu při sportovních aktivitách a další.)
 • zajišťujeme základní sociální poradenství

Jaké jsou naše cíle?

 • rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

klient dostane podporu v tom, aby se naučil oblékat, základům osobní hygieny, stravování, hospodařit s penězi, se svými věcmi, využívat svůj volný čas;

 • podporovat osobní zájmy klientů

možnost výběru zájmových, aktivizačních a terapeutických činností;

 • využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

klient má možnost využívat služeb ve městě –  kadeřník, kosmetika, kino, knihovna, pošta, cykloservis, krytý bazén, cukrárna, účastnit se společných akcí s veřejností (turnaj ve stolním tenise, vánoční setkání a koncerty, divadelní představení, kino, abilympiáda, velké množství sportovních akcí);

 • podpora a pomoc klientům při vyhledávání pracovních příležitostí

podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí ve městě i okolí;

 • podpora v naplnění potřeb klienta

individuální přístup ke klientovi, respektování jeho individualit, týmová práce a jednotnost postupu, spolupráce zdravotního personálu, pracovníků v přímé péči, ostatního personálu, pracovníků SZŠ, rodičů, předávání zkušeností a poznatků, spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb;

 • udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

podpora klienta při navazování a upevňování pravidelného ústního, písemného, telefonického, elektronického kontaktu s rodinou a přáteli;

 • poskytovat podporu v celoživotním vzdělávání

možnost klienta (mladistvých) docházet do Speciální základní školy Bystré, Základní umělecké školy Bystré, večerní školy, Speciálně pedagogického centra, rozvíjení vědomostí, dovedností, návyků a osobních zájmů klienta;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

program dalšího vzdělávání zaměstnanců, písemně zpracovaný postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců;

Zásady poskytování sociálních služeb

 • zásada dodržování práv klientů,
 • zásada respektování volby a rozhodnutí klienta,
 • zásada týmové práce a jednotného přístupu;
 • zásada individuálního přístupu ke klientovi,
 • zásada trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry a bezpečí;
 • zásada přizpůsobivosti – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.