sociálně terapeutické dílny

Hodnocení naplňování cílů sociální služby STD za rok 2016

 1. Základní informace

Domov na zámku Bystré poskytuje službu STD od 1.1.2015. Posláním služby STD je podporovat klienty k rozvoji a růstu samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti a osvojení, zdokonalení a zachování základních pracovních návyků a sociálních dovedností.  Službu STD využívalo v roce 2016 celkem 15 klientů, jedna klientka využívala službu STD pouze v době školních prázdnin. Klienty STD jsou zejména lidé, kteří odešli z pobytové služby DOZP a nyní využívají služby Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení. Zajímavá práce v dílnách se na základě kontaktu klientů s veřejností stala zajímavou i pro ostatní obyvatele Bystrého a okolí a o práci v dílnách začínají mít zájem i ti, kteří nevyužívají žádnou sociální službu DNZ Bystré. Od září 2016 dochází do dílen klient, který projevil zájem pracovat v STD, dojíždí z obce Vír a dílny navštěvuje 2x týdně. Další zájemce, který nevyužívá žádnou sociální službu DNZ, začal do dílen docházet v lednu 2017. Jeden z klientů má sjednaný pracovní poměr a do STD dochází tři dny v týdnu.

Služba sociálně terapeutické dílny je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin.

 V STD se společně setkávají a pracují ženy i muži, věkový průměr je 38 roků.

Prostor STD je rozdělen na tři hlavní části – dvě oddělené dílny a „obchod“. V každé z dílen je klientům k dispozici pracovník, který se jim věnuje a podporuje klienty jak v pracovních činnostech, tak i v jejich dalších potřebách a zájmech.

Na základě zvýšeného zájmu o práci v dílnách a z důvodu neustálého zdokonalování a rozšiřování výroby došlo během roku 2016 k navýšení počtu pracovníků, kteří jsou v STD zaměstnaní na částečný pracovní úvazek.

2. Vlastní hodnocení cílů

a) Podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností a pracovních návyků a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností

            Všem klientům STD byly před samotným zahájením docházky nabídnuty pracovní aktivity, které jsou v dílnách k dispozici. Společně se svým klíčovým pracovníkem si každý klient zvolil, jaké činnosti se bude věnovat. Vzhledem k navýšenému počtu pracovníků se pracovníci mohli klientům věnovat individuálně a klienti si tak mohli vybrat pracovní aktivity na základě svého zájmu, svých pracovních dovedností a možností. V STD se klienti s potřebnou mírou podpory pracovníka věnovali zejména výrobě svíček, mýdel, keramiky, košíků, textilních sedáků a výrobků z papíru, ze dřeva a textilu. Zdokonalovali se také ve finální úpravě výrobků jako je balení do obalů, etiketování, dárkové balení výrobků apod. Společně s pracovníky se stále více podíleli na prezentaci výrobků v prodejně, na samostatném prodeji výrobků a celkovém chodu dílen.

           Společně s pracovníky dílen klienti během roku vyhledávali další inspirace pro nové výrobky na internetu, v časopisech či knihách, při stážích u jiných poskytovatelů nebo na výstavních a prodejních akcích, kterých se klienti a pracovníci dílen pravidelně zúčastňovali.

           Pracovní postupy nově zaváděných výrobků se klienti učili postupně a s potřebnou mírou podpory pracovníků se v nich i nadále zdokonalovali. Nápomocny jim byly jejich individuální plány, které klienti vypracovávali spolu se svými klíčovými pracovníky. V plánech si bodově rozplánovali, jak si budou danou činnost osvojovat. Postupným učením pracovních postupů, které byly přizpůsobeny individuálním schopnostem jednotlivých klientů, získali cvik, jistotu při práci, postupně rozvíjeli své pracovní schopnosti a dovednosti a u většiny klientů tak mohlo dojít k postupnému snižování míry podpory pracovníků.

            Klienti si v dílnách vytvořili komunitu, ve které se cítí bezpečně. Je to pro ně velmi důležité při vzájemné spolupráci na jednotlivých výrobcích i při dalších činnostech. Mezi klienty byla po většinu roku dobrá nálada a přátelské vztahy, případné problémy řešili vždy s podporou pracovníka. Příkladem jsou i žádosti o umístění v STD klientů, kteří z důvodu dosažení určitého věku museli postupně dílny opustit. Z důvodu zájmu o práci v dílnách klientů vyššího věku byl od 1.8.2016 změněn okruh osob (věková struktura), kterým je sociální služba určena. Služba je nyní poskytována klientům od 18 až do 68 let.

b) Osvojení si návyků spojených s prací (pravidelnost, dodržování pracovní doby, a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost)

            V STD je stanovena pracovní doba, kterou klienti dle svých možností plně využívali. Každý z nich má ve Smlouvě o poskytování sociální služby a následně v individuálním plánu uvedenu dobu, kdy STD navštěvovali a kterou si sami určili při projednávání smlouvy. Klienti si vedou docházkové listy, kam si většina z nich samostatně zaznamenávají svoji přítomnost v dílně. Pokud klient potřeboval volno, nebo musel z dílny odejít dříve, domlouval se vždy s pracovníkem dílny.

            Náplň práce a pracovní tempo bylo přizpůsobeno potřebám klientů, tak aby zvládli svěřený úkol co možná nejlépe. Postupem času se mnozí při práci zdokonalili tak, že již téměř nepotřebovali podporu pracovníka a své pracovní úkoly vykonávají samostatně.

            Za dobu, po kterou klienti STD navštěvovali, si téměř všichni osvojili základní pracovní návyky a dovednosti, naučili se pravidelně a včas docházet do práce, dodržovat pracovní dobu, připravovat si a uklízet svůj pracovní prostor, učili se trpělivosti, zodpovědnosti, samostatnosti a v nemalé míře se podíleli i na přípravě a nákupu materiálu pro výrobu. Přístup k práci a osvojování pracovních návyků klíčový pracovníci průběžně hodnotili v jejich individuálních plánech. Klienti své pracovní uplatnění berou velmi vážně a považují je za smysluplnou součást svého života.    

c) Podpora při běžném kontaktu s veřejností, v komunitě (informování veřejnosti, setkávání, prezentace práce a výrobků)

            Kontakt s veřejností se stal nedílnou součástí práce v STD, a to hned ze dvou pohledů. Klienti, kteří do STD docházejí ze svých bytů, se pohybují samostatně po městě a běžně se setkávají s obyvateli Bystrého. Obchod s výrobky je denně otevřen a svým sortimentem je atraktivní jak pro místní, tak pro návštěvníky města. Klienti zde pravidelně pracují, vyrovnávají nové zboží, vysvětlují nebo prakticky ukazují zákazníkům pracovní postupy, provádí úklid a další činnosti spojené s chodem prodejny.

            Klienti dílen se také pravidelně s podporou pracovníků zúčastňovali různých regionálních prodejních akcí, jarmarků a trhů (Velikonoční inspirace v Poličce, Jarní a Vánoční trhy v Bystrém, prezentace výrobků na Dni Pardubického kraje, prezentace na dni otevřených sklepů Pivovaru Polička, atd.). Na těchto akcích klienti prezentovali a prodávali výrobky dílen, a pokud byl zájem, tak i předváděli autentickou výrobu, například pletení košíku z pedigu. Největší prezentační akcí byly v loňském roce Zámecké slavnosti a Adventní trhy v DNZ Bystré, kde klienti s minimální podporou pracovníků nabízeli své rozmanité výrobky k prodeji.

            Výrobky ze sociálně terapeutických dílen byly nabízeny i v e-shopu, který je součástí webových stránek DNZ. Dále byly pravidelně dodávány do Hotelu Bystré, do obchodu Fimfárum v Poličce a do Informačního centra města Bystré.

            Klienti dílen rádi výrobky i nakupují, aby je darovali svým známým a blízkým a pochlubili se tak vlastnoručně vyrobenou věcí.

Akce v r. 2016: 

Klienti a pracovníci STD se v roce 2016 zúčastnili těchto akcí:

20.03. - Jarní trhy v Bystrém – prezentace, prodej

             Velikonoční inspirace v Tylově domě v Poličce – prezentace, prodej

13.06. - Svátky řemesel v Kunštátě – prezentace, prodej

14.06. - Svátky řemesel v Kunštátě – prezentace, prodej

27.06. - Den otevřených sklepů v Pivovaru Polička – prezentace, prodej

10.09. - Zámecké slavnosti v DNZ - prezentace, prodej

29.10. - Podzimní výstava v Sebranicích – prezentace, prodej

27.11. - Vánoční inspirace v Tylově domě v Poličce- prezentace, prodej

03.12. - Rozsvěcení vánočního stromu v Bystrém – prezentace, prodej

04.12. - Adventní trhy v DNZ - prezentace, prodej

07.12. - Adventní prodejní výstava v Pardubicích  - prezentace,  

              prodej

 

Další akce – výlety, kurzy, stáže:

20.05. - výlet klientů na Národní Abilympiádu do Pardubic

29.09. - kurz škrobové malby pro klienty a pracovníky

20.10. - stáž pro pracovníky v ruční papírně ve Velkých Losinách

11.11. - účast klientů STD na  Abilympiádě v DNZ Bystré