Podpora samostatného bydlení

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb - podpora samostatného bydlení v domově na zámku Bystré od 1. 10. 2015

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 9, kterou se provádějí ustanovení                      zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

1. výše úhrad za péči 120,- Kč za hodinu

dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu (níže uvedeno podrobněji)

Sazebník úhrad úkonů péče - Podpora samostatného bydlení DNZ Bystré

Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení při níže uvedených činnostech je 120,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Rozsah úkonů základních činností:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí