Integrační centrum

Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré –„Hájenku“ není třeba v Bystrém představovat. Projekt v hodnotě více než 27 miliónů korun spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod nabízí již od roku 2009 prostory pro samostatný život osmi lidem, kterým umožňuje vést plnohodnotný život dle standardů kvality sociální péče.

Kromě bezbariérových ubytovacích prostor čítající tři dvou a tři jednolůžkové pokoje, se v  integračním centru nacházejí také terapeutické dílny. V nich si klienti domova od pondělka do pátku zlepšují pracovní schopnosti, návyky a zvyšují možnost uplatnění na trhu práce. Své místo zde má terapeutická dílna na výrobu svíček, keramiky a pletení košíků z pedigu.

Do prostor patřících přednáškové místnosti dochází 29 klientů domova, kteří se vzdělávají v tzv. večerní škole. Pracují v několika skupinách podle úrovně schopností a dovedností. Výuka zde probíhá 5x týdně, v celkovém rozsahu 10 hodin. Vyučuje je speciální pedagožka domova, která v prostorách třídy pomáhá rovněž žákům Základní školy speciální Bystré z řad obyvatel domova s domácí školní přípravou.   

Moderně vybavená učebna, ve které nechybí počítačové vybavení, interaktivní tabule, dataprojektor a další pomůcky pro výuku, je využívána také pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců domova. Konají se zde pravidelná cyklická školení BOZP i odborná vzdělávání pracovníků přímé péče i dalších profesí zajišťovaná jinými subjekty. Pravidelně zde jedná pracovní skupina Standardů kvality sociálních služeb, uskutečňují se zde i setkávání se supervizory či porady. V domově na zámku podobná místnost určená pro další vzdělávání zaměstnanců i klientů citelně chyběla, vznikem integračního centra tak domov tyto prostory získal.

V suterénu objektu vznikla zácviková kavárna. Otevřena je 5 dní v týdnu pro klienty domova a jejich přátele i pro veřejnost. Jedná se o místo setkávání s přáteli při oslavách, při společném sledování televizních sportovních přenosů. Obyvatelé domova se zde dle zájmu učí a zdokonalují ve svých dovednostech přípravy teplých nápojů, stolování atd. Na zácvikovou kavárnu padne los vždy, když je potřeba zajistit důstojné místo pro schůzku s rodiči a zákonnými zástupci obyvatel domova, schůzky se sponzory či posezení s účastníky sportovních a společenských aktivit pořádaných domovem. V posledních letech se zde dekorovali vítězové Turnaje přátelství, do kavárny také přichází Mikuláš se svoji družinou, aby předal drobné pamlsky.

V Integračním centru to zkrátka žije! Už od roku 2009 slouží nejen obyvatelům domova a zaměstnancům, ale za cíl svých návštěv si ji vybrali také obyvatelé města Bystré i další návštěvníci.   Hájenka je prostor ke vzájemnému společenskému a kulturnímu setkávání s veřejností, obyvateli města Bystré, rodinnými příslušníky obyvatel domova i přáteli z jiných domovů sociální péče atd. V Hájence se schází kroužek pedigování i kroužek keramiky v rámci Školního klubu Základní školy v Bystrém. V Hájence se soutěží v některých disciplínách Abilympiády, její dveře jsou otevřené při Zámeckých slavnostech, Vánočních trzích, Týdnu poskytovatelů sociálních služeb a při dalších příležitostech.

Za rekonstrukcí objektu bývalé „Hájenky“ stála snaha o zlepšení kvality života obyvatel domova a také zájem jeho zřizovatele - Pardubického kraje a zaměstnanců domova, co nejvíce zpříjemnit a zkvalitnit podmínky pro život v domově vybudováním moderního a funkčního zázemí, které napomůže k integraci klientů do společnosti. Tento cíl se daří bezezbytku naplňovat.

Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3.Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Název oblasti podpory:  Rozvoj venkova

 

Na počátku byla myšlenka – na konci bezezbytku naplněný projekt

Na počátku byla dávno neobydlená, nikomu již užitečná budova, nevalné stavební a technické úrovně. Pak přišla myšlenka na její rekonstrukci a využití pro obyvatele blízkého domova na zámku a jejich zázemí. V roce 2008 spatřil světlo světa projekt:“Integrační centrum pro podporovaný život DNZ Bystré“. Vznikal ve vzájemné spolupráci projektanta – ing. arch. Jany Handlové, investora a zástupců domova na zámku. Plně respektoval budoucí využití objektu a snahu zaměstnanců a zřizovatele – Pardubického kraje o zlepšení kvality života obyvatel domova.

Navrhované řešení vzešlé ze společných konzultací mělo za cíl splnit všechny podmínky pro ideální a bezproblémové funkční využití. Celý objekt byl stavebně řešen tak, aby bylo co nejvíce prostor a místností přístupných pro osoby s omezenou pohyblivostí. Do výzvy ROP NUTS II Severovýchod byl podán v březnu 2008 a uspěl. Po náročné rekonstrukci probíhající od října 2008 a do listopadu 2009 byla stavba, které se v Bystrém jinak neřekne než „hájenka“, dne 20. listopadu 2009 slavnostně předána do užívání.  Objekt integračního centra se za čtyři roky své existence stal nedílnou součástí areálu zámku, bez něhož si lze život v domově jen těžko představit.

https://www.dnzbystre.cz/deploy/img/fck/Image/AAA%20ROP%20Severov%C3%BDchod%20.jpg                                                       https://www.dnzbystre.cz/deploy/img/fck/Image/eu-investice_P.jpg