Projekt z OP Zaměstnanost :“ DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ č. p. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 

Žadatel projektu: Domov na zámku Bystré, p.o. Pardubického kraje

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2018

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021 

Předmětem projektu je podpora implementace transformačního plánu příjemce Domov na zámku Bystré a praktické realizace transformačního procesu pobytového zařízení (DOZP) v souladu se schváleným transformačním plánem, který splňuje kritéria MPSV. Podpořen bude také rozvoj služeb komunitního typu (CHB) a terénní služby (PSB). Cílem je zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky a maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informovat veřejnost a třetí zainteresované strany.

Hlavním cílem projektu je podpora realizace transformačního plánu organizace. Dílčími cíli projektu jsou: zvládnutí transformace na úrovni metodické, na úrovni klientů, zaměstnanců, maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity a informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran formou akcí pro veřejnost, zapojením komunity do aktivit projektu atd.

V rámci tzv. klíčových aktivit dojde k nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů. Metodiky budou přepracovány s ohledem na změny, které ve službách probíhají v souvislosti s procesem transformace DOZP.

Cílem dalších klíčových aktivit je zajistit bezproblémové přestěhování uživatelů a jejich adaptaci na komunitní formu poskytování služeb a začlenit uživatele služeb do místní komunity v Bystrém, Poličce a v blízkém okolí. Aktivity jsou voleny tak, aby byly atraktivní pro komunitu a zábavnou formou mohla komunita uživatele přijmout a být informována.

V rámci projektu bude poskytnuta podpora také dalším skupinám zapojeným do transformace. Půjde o nejbližší osoby uživatelů služeb zahrnutých do transformace, kteří jsou rovněž velmi úzce do transformace zapojeni a jí dotčeni.

Projektem bude také financováno odborné vzdělávání zaměstnanců žadatele ( pracovníků v přímé péči ) se zaměřením na oblasti směrující k aktivizaci klientů, podpoře jejich samostatnosti, rozvoji schopností, dovedností. Školení pracovníků bude vycházet z potřeb služeb. Součástí projektu je také networking, stáže a zahraniční spolupráce.

O aktivitách bude informována veřejnost, na závěr bude provedena sebeevaluace – zhodnocení nastavení procesu transformace prostřednictvím dotazníku.