Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Domov na zámku Bystré je domov, ve kterém poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 3let věku s mentálním postižením, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem podporujeme smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Komu je sociální služba DOZP určena?

 • Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Co nabízíme

 • poskytnutí ubytování

v jedno, dvou a třílůžkových pokojích;

 • poskytnutí stravy

v jídelně DNZ, v rozsahu 5 jídel denně, nabízíme zhotovení různých diet;

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

mírná, částečná, převážná, úplná pomoc a podpora při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko, vozík, při vstávání, ulehání, při podávání jídla a pití, při samostatném pohybu v zařízení i mimo něj;

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

je realizována dle individuálních potřeb klienta;

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

nabídka činností v terapeutických dílnách (keramická, textilní, dřevařská, košíkářská, výroba mýdel, ručního papíru), v prostředí domova je velký park, na jehož údržbě se klienti v případě zájmu mohou podílet;

za přispění externích pracovníků v DNZ Bystré probíhá hipoterapie a canisterapie;

co se týká oblasti vzdělávání, klienti dochází do Speciální základní školy  Bystré a Základní umělecké školy Bystré,

další vzdělávání probíhá ve večerní škole, cílem  je rozvoj a upevnění psychických i fyzických schopností klientů a také vybavení vědomostmi, dovednostmi a návyky, které umožní klientům se v maximální možné míře zapojit se do společenského života; 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

při využívání běžně dostupných služeb (kadeřník, holič, pošta, kino, pedikúra, nákupy aj.) klienti DNZ Bystré dostávají takovou míru podpory, o kterou si požádají v individuálním plánu;

jako samozřejmost vnímá DNZ Bystré pomoc při upevňování kontaktu s rodinou a přáteli;

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

je realizována pomocí směrnic a metodických pokynů zajišťujících našim klientům uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastního rozhodnutí např. realizaci podnětů a stížností. Dále pak systém klíčových pracovníků, kteří mohou vystupovat hned v několika rolích a to v roli poradce, terapeuta, člověka, který podporuje klienta a hájí jeho práva. 

Dále zabezpečujeme:

 • nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám
 • výkon ústavní výchovy podle zvláštních právních předpisů
 • ošetřovatelskou a rehabilitační péči
 • výkon ústavní výchovy podle zvláštních právních předpisů
 • zabezpečujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči, celodenní péči středního zdravotnického personálu
 • k dispozici je senzomotorická místnost a snouzelen, využíváme metody canis a hipoterapie
 • základní sociální poradenství

Jaké jsou naše cíle?

 • rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

klient dostane podporu v tom, aby se naučil oblékat, základům osobní hygieny, stravování, hospodařit s penězi, se svými věcmi, využívat svůj volný čas;

 • podporovat osobní zájmy klientů

možnost výběru zájmových, aktivizačních a terapeutických činností;

 • využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

klient má možnost využívat služeb ve městě -  kadeřník, kosmetika, kino, knihovna, pošta, cykloservis, krytý bazén, cukrárna, účastnit se společných akcí s veřejností (turnaj ve stolním tenise, vánoční setkání a koncerty, divadelní představení, kino, abilympiáda, velké množství sportovních akcí);

 • podpora a pomoc klientům při vyhledávání pracovních příležitostí

podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí ve městě i okolí;

 • podpora v naplnění potřeb klienta

individuální přístup ke klientovi, respektování jeho individualit, týmová práce a jednotnost postupu, spolupráce zdravotního personálu, pracovníků v přímé péči, ostatního personálu, pracovníků SZŠ, rodičů, předávání zkušeností a poznatků, spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb;

 • udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

podpora klienta při navazování a upevňování pravidelného ústního, písemného, telefonického, elektronického kontaktu s rodinou a přáteli;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání

možnost klienta docházet do Speciální základní školy Bystré, Základní umělecké školy Bystré, večerní školy, Speciálně pedagogického centra, rozvíjení vědomostí, dovedností, návyků a osobních zájmů klienta;

 • poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

program dalšího vzdělávání zaměstnanců, písemně zpracovaný postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců;ci

Zásady poskytované sociální služby

 • zásada dodržování práv klientů, člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé;
 • zásada respektování volby klienta, ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje osobnosti klienta;
 • zásada týmové práce a jednotného přístupu;
 • zásada individuálního přístupu ke klientovi, respektování jeho individualit;
 • zásada trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry a bezpečí;
 • zásada přizpůsobivosti – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.

___________________________________________________________________________

Vlastní realizace sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením probíhá v domech na adrese: Zámecká č. p. 1, 192, 196, 198 a na ulici Vrchlického čp. 188 ve městě Bystré.

Hlavní budova zámku Zámecká ul. č. p. 1

  

    

 

  

Hlavní budova zámku, která je částečně bezbariérová, poskytuje podmínky pro aktivizační činnosti při poskytování sociální služby, technické zázemí pro zajištění stravování, zázemí pro pracovní aktivity klientů, prostorové podmínky pro sportovní aktivity, zájmy a záliby klientů, pokud nejsou dostupné přímo v místě a také prostory pro administrativu organizace. Hlavní budova stále poskytuje ubytování velké části klientů  v jedno, dvou a třílůžkových pokojích v horních patrech zámku. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí.

Modernizací prošly zejména ubytovací prostory pro klienty s kombinovaným, těžkým a hlubokým mentálním postižením, prostory pro rehabilitaci a kvalitní základní zdravotní péči a prostory pro pracovní činnosti, terapeutické aktivity jako součást ucelené rehabilitace člověka. Součástí hlavní budovy zámku jsou hospodářské budovy prádelny, dílen a garážové stání pro automobily.

DNZ má ve vlastnictví tři automobily - Škoda Octavie, VolksWagen  Crafter a Mercedes Benz 208 D Sprinter, tyto jsou upraveny pro provoz s invalidními vozíky.

Dům Zámecká ul. č. p. 192

Domeček je v areálu zámku a je vhodný pro ubytování 2 – 3 klientů. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Nezbytná míra podpory a péče je zajištěna s ohledem na skutečné potřeby těchto obyvatel.

 

Dům Zámecká ul. č. p. 196 - Zátiší

    

Tento dům byl vystaven roku 2001. Dnes poskytuje ubytování 27 klientům v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí, konferenčním stolkem a křeslem. Dům má také společné části. V 1. NP je bezbariérová jídelna s kuchyňkou, prádelna a sušárna.  2. NP je bariérové / přístup schodištěm /, společné prostory jídelny a kuchyňky.

Dům Zámecká ul. č. p. 198 - Integrační centrum

          

     

     

záběry na Hájenku z ulice Zámecká, od rybníka Panský a ze zámeckého parku

snímek z roku 2008 - před rekonstrukcí Hájenky

Rekonstrukcí bývalé hájenky, v areálu Domova na zámku, vznikly v roce 2009 prostory k bydlení     9 klientů za dohledu poskytovatele, s částečnou a převážnou mírou podpory při úkonech péče. Klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí.

V objektu vznikly mimo jiné terapeutické dílny, zácviková kavárna a přednášková společenská místnost. Tímto se vytvořily podmínky pro zlepšení pracovních schopností klientů a projekt tak přispěl možnému uplatnění klientů na trhu práce. Rekonstruovaný objekt vytvořil zázemí pro další vzdělávání klientů a zaměstnanců domova a aktivity spolupracujících organizací. Integrační centrum nabízí bezbariérové prostory ke vzájemnému společenskému a kulturnímu setkávání, což povede k posílení vazeb mezi klienty, jejich rodinami a samozřejmě také mezi zaměstnanci, klienty Domova na zámku a obyvateli města.

Všechny prostory pro klienty jsou navrženy a vybaveny s cílem vytvořit zázemí pro co nejvíce samostatný, přirozený a standardní život v příjemných podmínkách. V integračním centru bude nepřetržitě zajištěn nutný a z hlediska míry postižení a samostatnosti nezbytný dohled nad klienty pracovníky sociálních služeb.

Areál zámeckého parku, okolí zámku a blízkého centra města Bystré umožňuje klientům našich služeb využít krásnou přírodu, rozsáhlý renesanční park i historické centrum města s dostupnými službami. Nejbližší okolí areálu Domova na zámku Bystré je bezbariérové, i když s členitým  a kopcovitým terénem.

Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3.Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Název oblasti podpory:  Rozvoj venkova.

 

Dům Vrchlického ul. č. p. 188

RD byl postaven na začátku 20. století a byl rekonstrukován pro účely poskytování sociální služby. Poslední rekonstrukce proběhly v roce 2009 a 2017. V současné době v něm našlo nový domov 8 obyvatel, kteří žijí v jedné skupinové a jedné individuální domácnosti.  

 

          

     RD na ulici Vrchlického před  rekonstrukcí a po rekonstrukci:

           

 

           

 

           

 

           

Pokoje jsou vybaveny lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, konferenčním stolkem a křeslem ( případně židlí). Dům má také společné části. V 1. NP jsou společné prostory jídelny a kuchyňky, privátní prostory klientů, bezbariérové sociální zařízení. Ve 2. NP jsou privátní prostory klientů a kancelář pracovníků přímé péče. V objektu je také místnost pro domácí práce a technická místnost. Obyvatelé mají k dispozici velkou zahradu se skleníkem a altánem.