Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hodnocení naplnění cílů služby domova pro osoby se zdravotním postižením v DNZ Bystré 2016

Základní informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je celoroční 24 hodinová pobytová sociální služba pro osoby s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Individuálním přístupem k uživatelům služby podporuje smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. V roce 2016 došlo v pobytové sociální službě DOZP ke změnám, které vedly k podporování a zajištění větší samostatnosti u klientů a ke snížení závislosti na službě. Během celého roku se připravoval přechod 8 klientů z hlavní budovy zámku do nově rekonstruovaného objektu na ulici Vrchlického 188 a zajištění chodu domácnosti v dalším transformovaném objektu IC Hájenka. Prostory pro klienty byly navrženy a vybaveny s cílem vytvořit zázemí pro co nejvíce samostatný a standartní život v příjemných podmínkách.

Díky projektu „Vozíček – pomocník na cestě k druhým“ získal domov další elektrický invalidní vozík pro imobilní klienty, kteří tímto získali důležitého pomocníka při zajištění mobility.

Domov na zámku je zapojen do transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 Vlastní vyhodnocení cílů

Cíl: rozvinout schopnosti klientů a snížit jejich závislost na službě

Pracovníci se během celého roku zaměřovali na rozvoj a udržování dovedností klientů, které vedou k snižování jejich závislosti na poskytované službě. Klienti s individuální podporou pracovníků během celého roku rozvíjeli a udržovali své dovednosti v konkrétních situacích jako je orientace ve městě, návštěvy lékaře v ordinaci ve městě, nákupy, hospodaření s penězi, péče o domácnost, péče o vlastní osobu a navazování nových společenských kontaktů (účast na různých sportovních a společenských akcí pořádaných městem Bystré nebo v jiných obcích či v jiných zařízeních sociálních služeb, společenské aktivity v rámci partnerství se Základní uměleckou školou atd). U imobilních klientů je rozvíjení schopností touto cestou velmi problematické, protože některá zařízení a veřejné objekty nejsou upraveny jako bezbariérové a klienti tak mají omezený nebo znemožněný přístup.

 V roce 2016 probíhal intenzivní nácvik podpory samostatnosti a postupné snižování závislosti 8 klientů, kteří se během roku připravovali na přechod z hlavní budovy do transformovaného objektu na ulici Vrchlického č.p. 188 a klientů v dalších samostatných objektech DNZ (Domeček č.p. 192, Zátiší č.p. 196, Integrační centrum Hájenka č.p. 198). Klienti se intenzivně zabývali nácvikem péče o vlastní osobu a domácnost, začali se podílet na nákupech a přípravě stravy. Na přípravě stravy se nejvíce podíleli klienti na Zátiší č.p. 198 a v IC č.p. 196. Klienti, společně s pracovníky, využívali možnosti nákupů ve městě pro svou potřebu nebo s podporou pracovníků nakupovali potraviny pro společné vaření. Všichni klienti se naučili nakupovat s mírnou podporou pracovníků, samostatné nákupy pro svou potřebu zvládlo 5 klientů.

V objektu Domečku č.p. 192 probíhal nácvik větší samostatnosti u 3 klientů, kteří bydlí v jedno a dvoulůžkovém pokoji. Klienti byli především vedeni k samostatnosti v péči o vlastní osobu a o domácnost (osobní hygiena, úklid, praní, nácvik vaření, samostatné nakupování apod.)

Probíhaly nácviky návštěv u lékaře. Klienti s doprovodem pracovníka navštěvovali ordinaci lékaře ve městě. Samostatně to zvládl jeden klient.

Klíčoví pracovníci postupně během roku aktualizovali dle potřeb klientů individuální a rizikové plány a také plány přechodu klientů do samostatných objektů č.p. 188, 196,198.

Klienti, kteří se připravovali na přechod do bydlení v samostatných objektech, se v rámci této přípravy zúčastnili společného adaptačního pobytu v rekreačním objektu mimo Bystré. Klienti si vyzkoušeli bydlení v domácnosti podobné jejich budoucímu domovu a zajišťování chodu domácnosti s podporou pracovníků, kteří jim budou poskytovat službu. Stěhování pak proběhlo v lednu 2017.

V minulém roce pokračovalo naplňování cíle snižování závislosti klientů na pobytové sociální službě a jejich plánovaný přechod do jiné sociální služby. Pracovníci se zaměřili především na rozvoj dovedností, potřebných pro přechod z pobytové do terénní služby Podpora samostatného bydlení (PSB) nebo pobytové služby s nižší mírou podpory Chráněné bydlení (CHB). S pomocí pracovníků klienti prováděli nácvik orientace v novém prostředí, cestování prostředky hromadné dopravy (samostatné cestování bez podpory pracovníků zvládli 3 klienti), dále probíhal intenzivní nácvik zvládání úkonů péče o vlastní osobu, péče o domácnost (úklid, vaření, nakupování…), nácvik uplatňování svých práv, zájmů a obstarávání různých osobních záležitostí.

Na základě získaných dovedností a snížení závislosti na sociální službě začali během roku 2016 využívat terénní sociální službu – Podpora samostatného bydlení v Bystrém a Poličce další 3 klienti. Jeden klient se připravoval na přechod do služby PSB v Bystrém, s plánovaným přechodem od 1. 1. 2017.

Jedné klientce poskytli pracovníci DNZ podporu při přechodu do Chráněného bydlení v jiném kraji v blízkosti bydliště rodičů, další klientka odešla do rodiny a bude využívat terénní službu v místě bydliště.

 Cíl: podporovat osobní zájmy klientů

DNZ Bystré podporuje osobní zájmy uživatelů služby především neustále se rozšiřující nabídkou možností využívání volného času, která vychází z potřeb a přání klientů a z možností zařízení. Klienti jsou pracovníky podporováni v samostatném rozhodování o využití nabízených možností a v rozvíjení svých schopností a dovedností.

Klienti DNZ Bystré měli možnost v rámci volnočasových a zájmových aktivit upevňovat a rozvíjet hudební, dramatické a kuchařské dovednosti, zvyšovat si fyzickou kondici nebo relaxovat. Využívali k tomu prostory Domova, zámeckém parku s altánem a bazénem, víceúčelové hřiště u objektu Integračního centra nebo tělocvičnu DNZ. V rámci začleňování se do běžné společnosti využívali klienti i veřejné prostory určené k těmto aktivitám ve městě Bystré nebo v Poličce.

V objektu Integračního centra byla v roce 2016 zařízena multismyslová relaxační místnost snoezelen a zároveň byla připravena místnost pro rehabilitaci. Tyto aktivity v roce 2016 využívali zejména obyvatelé stávajícího objektu a od ledna 2017 jej budou využívat i klienti, kteří budou docházet z rodinného domu č.p. 188, objektu č.p. 196 a z hlavní budovy.

Canisterapii (kontakt psa a člověka) začala nově zajišťovat terapeutka s fenkou Emily. Pravidelně a intenzivně docházela za klienty DOZP přímo do jednotlivých objektů, kde jsou klienti ubytováni a nevynechávala ani imobilní klienty. V případě vhodného počasí byly ke canisterapii využívány i venkovní prostory zařízení. Tato činnost se klientům velmi zalíbila a postupně ji začalo využívat více klientů.

Další formy zooterapie (kontakt s lamou, koněm a dalším psím společníkem) využívali klienti na farmě v Ústupu, kam je pravidelně pracovníci DNZ vozili a doprovázeli.

Muzikoterapie probíhala v průběhu roku jako příprava na velmi oblíbené každoroční vystoupení v Tylově domě v Poličce „Život je jen náhoda“ a na vystoupení klientů v rámci „Zámeckých slavností“ pořádaných každý rok v prostorách DNZ. I muzikoterapie zaujala klienty natolik, že od prosince 2016 začala být pravidelně uskutečňována pod vedením instruktorky na jednotlivých úsecích domova.

Klienti se individuálně zúčastňovali různých výletů, sportovních a společenských akcí a soutěží podle svých osobních zájmů, schopností a dovedností. Na akce je doprovázeli pracovníci Domova a k dopravě na akce využívali veřejnou dopravu nebo dopravu automobily DNZ v rámci fakultativních služeb.

V roce 2016 se klienti DNZ Bystré účastnili 26 různých akcí v celkovém počtu 270 klientů (v průměru každý měsíc 22 klientů). Navštívili Zoo, výstavy v Poličce, bazén v Bystrém a V Hartmanicích, společenské plesy ve Svitavách a Hlinsku a další podobné akce v Poličce.

 38 klientů během roku pravidelně navštěvovalo terapeutické dílny, které se nacházejí ve třech objektech Domova. Dílny jsou tematicky rozdělené a každý klient se sám rozhoduje, kterou dílnu bude navštěvovat a která pracovní činnost vyhovuje jeho zálibám, dovednostem a schopnostem.

V hlavní budově se nachází dílna na výrobu ručního papíru, textilu a keramiky a je otevřena v pracovní dny od 8:00 – 15:30.

V Integračním centru je umístěna dílna na výrobu svíček a zpracování papíru, otevřena je v pracovní dny od 8:00 do 12:00.

V hospodářské budově DNZ se nachází truhlářská dílna, která je pro klienty otevřená každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hodin. Klienti se v této dílně věnovali výrobě drobného kuchyňského náčiní a při práci využívali bezpečné dřevoobráběcí stroje. Od jara do podzimu se klienti věnovali i údržbě parku a okolí hlavní budovy.

Další terapeutická činnost probíhala od 13:00 do 16:30 v zácvikové kavárně Domova, která se nachází v budově IC. Klienti zde získávali nové dovednosti při zajišťování chodu kavárny a obsluhování hostů. Při práci v kavárně probíhalo navazování a upevňování vzájemné sociální interakce mezi klienty a návštěvníky.

Činnostem v jednotlivých dílnách se klienti věnovali na základě svého výběru a zájmu a s podporu pracovníků. Osvojováním pracovních činností docházelo k postupnému snižování závislosti klientů na podpoře pracovníků a větší samostatnosti klientů.

 

Cíl: využívat vnějších běžně dostupných služeb, zapojení do okolní společnosti

 I v roce 2016 využívali klienti DNZ běžně dostupné zdroje služeb v Bystrém, Poličce a dalších městech a zapojovali se do okolní společnosti.  Navštěvovali dle potřeby a vlastního výběru obchody, poštu, knihovnu, cukrárny, kadeřnictví, pedikúru, bazén, sportoviště, kino, restaurace, různé společenské a sportovní akce, výstavy atd. Klienti byli pracovníky DNZ pravidelně informováni o nabídkách a možnostech využití služeb ve městě a pokud klient nezvládl samostatně cestu do města, domluvil si podporu pracovníka.

Při cestách na nákupy a akce mimo Bystré se klienti dopravovali dle svých aktuálních možností a schopností běžně dostupnou veřejnou dopravou. 

 Z akcí navštívili například: Noc snů v ZOO Brno, besedu s hercem Zbyňkem Fricem, setkání rodáků v Hartmanicích, účast ve fotbalovém turnaji v Belgii, dostihový den v Pardubicích, interaktivní výstavu „Poznávej se“, účast na akci „Ukliďme Česko“, koncert Vladimíra Hrona a mnoho dalších.

 

Cíl: podporovat a pomáhat při vyhledávání pracovních příležitostí

 Domov na zámku spolupracuje s organizací Rytmus Východní Čechy o.p.s., která podporuje osoby se zdravotním postižením v rámci služby sociální rehabilitace při vyhledávání pracovních příležitostí. Spolupráci navázali tři klienti DOZP, postupně se podařilo všem najít vhodné pracovní místo.

V roce 2016 bylo v DNZ v rámci dohody o provedení práce zaměstnáno 6 klientů z DOZP.

Dále byl 1 klient z DOZP zaměstnán u jiné firmy.

 

Cíl: Podpora v naplnění potřeb klienta

Naplňování potřeb klientů probíhalo v rámci individuálního plánování služby dle metodiky pro individuální plánování. DNZ reaguje na aktuální individuální potřeby prostřednictvím Regionálních karet sociálních služeb Pardubického kraje. Potřeby klientů byly klíčovými pracovníky pravidelně vyhodnocovány, nejdéle však jedenkrát za půl roku. Na tvorbě individuálních plánů a následného naplňování potřeb se aktivně podílel klient, jeho klíčový pracovník a ostatní personál.

Pracovníci DNZ Bystré individuálně přistupovali ke každému klientovi, respektovali jeho přání a potřeby s důrazem na zajištění důstojnosti a pracovali na základě týmové spolupráce. 

 

Cíl: udržovat, navazovat a upevňovat kontakt s rodinou a přáteli

Pracovníci DNZ podporovali klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a osobami blízkými podle jejich potřeb formou telefonátů, poštovní i elektronické korespondence a formou osobních setkání. Doprovázeli je na společenské a sportovní akce, kde klienti navazovali nová přátelství. Pokud klient nezvládnul samostatné cestování, využil fakultativní službu domova – dopravu automobilem DNZ.

Klienti domova se nadále setkávali s kamarády, kteří odešli do služeb CHB a PSB.

Opatrovníci a rodiče byli pravidelně zváni na všechny akce, které pořádal domov (Zámecké slavnosti, Vánoční trhy, Dny otevřených dveří, setkání s rodiči a opatrovníky).

 

Cíl: poskytovat podporu ve vzdělávání

Ve školním roce 2016/2017 se v rámci povinné školní docházky vzdělává 10 klientů DNZ Bystré. Vzdělávají se ve Speciální základní škole Bystré.

Ve školním roce 2015/2016 plnilo povinnou školní docházku 12 klientů DNZ Bystré. Speciální pedagog poskytoval každodenní podporu klientům při docházení do SZŠ a dále se v rámci individuální práce s klienty věnoval klientům při domácí přípravě na vyučování.

Ve Večerní škole v DNZ byli klienti podporováni ve svých zájmech, a to především v práci na PC, ve sportovních aktivitách, ve využití snoezelenu, dále se věnovali procvičování trivia formou odpovídající jejich věku (kvízy, křížovky, počítačové programy) atd. V loňském roce navštěvovalo večerní školu 32 klientů týdně.

Práce pedagoga zahrnovala i individuální aktivity s klienty s těžkým postižením, práci u lůžka, doprovody na různé akce apod.

  

Cíl: poskytovat podporu ve vzdělávání zaměstnancům, motivovat je pro další práci v zařízení

 Plán vzdělávání pracovníků vycházel z jejich potřeb, které zjišťovali vedoucí pracovníci na provozních poradách a při individuálních pohovorech. Dále také z potřeb organizace vzhledem k aktuálnímu dění v DNZ (transformace, práce s osobami se specifickými potřebami, stáže pracovníků apod.).

Pracovníci navštívili organizace, které už prošly transformací pobytových sociálních služeb, aby zde načerpali nové zkušenosti a informace o práci a prostředí. Transformační tým pracovníků DNZ Bystré se pravidelně scházel a intenzivně pracoval na koncepci a následném uskutečňování změn v organizaci.

Vzdělávací akce v r. 2016

- proškoleno bylo 86 zaměstnanců v celkové výši 2432 hodin

- proběhlo: 38 školících akcí

                     8 akreditovaných kurzů

                     7 stáží z toho 4 v transformovaných službách

                     9 skupinových supervizí

                     7 individuálních supervizí

                     3 konference a 1 studijní cesta