Chráněné bydlení

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DLE § 51 V DOMOVĚ NA ZÁMKU BYSTRÉ

Platný od 01.11.2016

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 17, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré v rozsahu těchto úkonů:

1.   výše úhrad za poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů:

a)  v jednolůžkovém pokoji   č. p. 7                                   175.- Kč denně

 b) ve dvoulůžkovém pokoji   č. p. 7                                  170,- Kč denně

 

2. výše úhrad za poskytnutí stravy:

a) samostatné stravování z vlastních surovin                   bez úhrady

b) pomoc s přípravou stravy                                             95,- Kč/hod/1 pracovník

    (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin)    

 

3.   výše úhrad za péči

a) dle skutečného spotřebovaného času

    nezbytného k zajištění úkonu                                         95,- Kč/hod/1 pracovník      

                                                                     

Sazebník úhrad úkonů péče v Chráněném bydlení DNZ Bystré

1)   Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti              95,-Kč/hod/1 pracovník

b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů                           95,-Kč/hod/1 pracovník

c) podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci

    s nákupy a běžnými pochůzkami                                       95,-Kč/hod/1 pracovník

 

2)   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů

    s přirozeným sociálním prostředím                                   95,-Kč/hod/1 pracovník

b) nácvik a upevnění motorických, psychických

     a sociálních schopností a dovedností                               95,-Kč/hod/1 pracovník

c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání                  95,-Kč/hod/1 pracovník

d) podpora v oblasti partnerských vztahů                             95,-Kč/hod/1 pracovník

e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením

      do pracovního procesu                                                     95,-Kč/hod/1 pracovník

 

3)   Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím:

a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání,

    k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci

    a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  95,-Kč/hod/1 pracovník

b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb

     a informačních zdrojů                                                           95,-Kč/hod/1 pracovník

c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou 

    a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujícíc

    sociální začlenění osob                                                         95,-Kč/hod/1 pracovník

 

4)  Sociálně terapeutické činnosti:

a)   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede

      k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností

      a dovedností podporujících sociální začlenění osob           95,-Kč/hod/1 pracovník

 

5)  Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a)  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv

     a oprávněných zájmů                                                    95,-Kč/hod/1 pracovník

b)  pomoc při vyřizování běžných záležitostí                         95,-Kč/hod/1 pracovník

 

6)  Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny                                    95,-Kč/hod/1 pracovník

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty                            95,-Kč/hod/1 pracovník

c) pomoc při použití WC                                                       95,-Kč/hod/1 pracovník

V případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v CHB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby (odst. 24) požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči.